is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Olyfberg. 2i«

Men mag den Olyfberg , veel eer een Geberg. te , dan wel éénen berg noemen : want, hy ftrekt zich , van het zuiden ten noorden, tot een zekere lengte uit: en is onderfcheiden in drie byzondere toppen ; van welke de middenfte , vlak, in het oos. ten van Jerufalem , gelegen , naar het getuigeniffe der meefte reizigers, de hoogfle zyn zoude ; hoe' wel de Heer Maundrell, (in zyn Reize van Aleppo naar Jerufalem. bladz. 132.) aan den noordlykften top , omtrent twe ftadien verder, de grootfte verhevenheid toefchryft. Van daar kan men de ganfche ftad Jerufalem , al het omliggende land , den Jor. daan, en zelfs de Doode Zee, hoewel die anders tusfchen bergen befloten is , beduidenlyk zien. Wegens deze hoogte , was die berg dan ook byzonder bekwaam, om aldaar, door het aanfteeken der vuuren , als een tzyn , het begin van het Feeft der Nieuwe maane , aan de inwooners der omliggende landftreek , bekend te maaken: 't welk dan , op de rondom ftaande bergen , terftond gevolgt wierd; en , door dit middel, die bekendmaaking, binnen korten tyd, door het ganfche land, verfpreid. Het welk de Geleerde Ligbtfoot , aangaande de manier , hoe dit gefchiede, uit de Schriften der Joden , aanwyfl. Cborogr. Matb. prcemis. Tom. II. fol. 200,20l

Van de ooftzyde komende , vertoont zich dit gebergte , veel boger, dan van de weftzyde, daar de ftad gelegen is; gelyk Phocas, (in Defcript. loc. Ter* ree S. ) reeds aangemerkt heeft : vermits men daar, uit de laagte , tegen het zelve opziet , daar tegen kan van de zyde der ftad , dit gebergte niet zo zeer verheven fchynen; dewyl de ftad zelve op hergen gebouwd is.

Hier by merken wy aan , dat echter, de tuflchen beiden liggende valley veroorzaakt, dat die uit Jerufalem ooftwaard gaan willen , zo dra zy de beeke O 4 Ke*

Langs Jt rufalem uitgeftrekt.

Zachnr'. XIV. 4, f spgehelierd.