Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4.4 Betblehem.

dienft. overgegaan , daarna een befpotter van alle. Godsdienften geworden is , had zelfs de onbefchaamdheid , (in dialog.fuis,) dit gemeen vooroordeel der joden, en andere onnozele voorwendzelen , te misbruiken , ter betwifting , van Jefus geboorte , te Betblehem : waarin hy , echter , door Huè'tius , (;Demonftr. Euang. Propof. IX. cap.X.) bondig weerlegt word. De Joden hebben, zeker, in dit ftuk , 'grootlyks zich vergift : maar hadden dit misverftand vermoedelyk te wyten , aan hunne eigen Schriftgeleerden ; die , zo dra de Heer Jefus, voor de waare Chriftus begon bekend, en door veelen erkend te ivorden , met opzet , zyne geboorte te Betblehem , hebben willen verduifteren , om geen voedzel te geven , aan het geloove in hem , als de Cbriftus : dewyl zy zeer wel begrepen , dat de geboorte te Betblehem , Micb. V. i. als een der voornaame kenteekenen van den Mesfias of Cbriftus, was opgegeven ; en des te meer , dewyl zy in dit geval , met hun eigen zwaard , zich zouden hebben laaten dooden : vermits eenigen hunner, op die vrage des Konings Herodes : waar de Chriftus zoude gebooren worden ? zo ïuimfchoots geantwoord hadden : te Betblehem , in Judeè' gelegen. Zie Mattb. II. 4, 5. Sommigen der laatere Joden zyn dan , in dezen opzichte , boven hunne voorvaderen te pryzen, dat zy veel openhartiger, vaD deze waarheid, getuigenifle gegeven hebben. ' Immers , brengt men daar toe by, de woorden van den beruchten Joodfchen Meefter , Dav. Gans: (in Zcemacb David, Num. 761. fol. 14. eol 2.) die uitdruklyk zegt: Jefus de Nazareener is, in den jaare, na de Schepping der waereld , 37«5i. welk is , bet qafte der regeering des Keifers Auguftus , gebooren , te Bethlebem , anderhalve myl vaa Jerufalem.

Men

Sluiten