is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En een Kloofier der Tranciskaanen.

aitódnxj j i

A ( il

732 Ramla.

de naamen dezer XL. Martelaaren opgeeft , zégt,, dat derzelver reliquien naar Italië vervoerd zyn. (Arinal. Ecclef, Tom. III. fub anno 316 ) Deze beiden Kerken zyn by de Roomsgezinde inwooneren dezer plaatze , in groote achting : dan , durven , zedert zy in Turkfcbe Moskeen veranderd zyn, dezelve niet ingaan, noch betreden.

Die zelve Roomsgezinden bezitten aldaar mede , een zeer fraai Klooster , door Filips den Goeden , Hertog van Ëourgonje, gefticht : in welk doorgaans 6. of 8- geeftlyken van de Franciskaner order zich onthouden, om de vreemdelingen , die aldaar hunne intrek neemen , als zy van Joppe naar Jerufalem, en wederom reizen , te huisveften en op' te paffen. Den Pelgrims , word door deze Monniken beduid , dat op de plaats van dit Kloofter , wel eer het Huis van Nikodemus zou geftaan hebben , dien vroomen Raadsheer , die zo veel deel gehad heeft , aan 's Heilands begravinge : en dit woTd by alle Roomsgezinden blindeling aangenomen. Doch het is vermoedelyk , dat zy in den pcrfoon zich vergiffen , En door Nikodemus te noemen , zynen amptgenoot , fosEPH van Arimathea , gemeend willen hebben. Dit laatfte zou , toch, niet van allen fchyn berooft jyn , byaldien men dan ook te gelyk met de Chrifteven in het HeiUg Land , in één gevoelen was, dat, jaamlyk, (gelyk hier voor is aangemerkt) Ramla j iie zelve ftad Rama was , die zo beroemt is, in de ;eweide gefchiedeniflen : want dit Rama word (het

velk wy hier voor , bladz 495 497. bewezen

lebben ) gehouden , voor Arimathea , waar deze ofeph was gebooren, en van welke hy zyn' naam mtleend had. * Ook bericht J. Kootwyk, (Mn.

Hie-

7» Het !s» derhalven , g eene vergijjinge van den Heer Myrit, als hy , {hz.pt Mze don Kanton , bladz. U.) fchryfV-

» Dat