Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerfchappy. 490'

den naam hunnes Stamvaders. (naar het beftendig gebruik in dien ouden tyd,) aan deze landfireeke toegelegt hebben: welke daarna, ook by de ongeweide Schryveren, in trein gebleven is; die denzelven , in het Grieks 'Avo-vfix , (Affyriee j) uitdrukken: hoewel ook fomwylen, 'Arwtix, (Atu~ ria) naar de uitfprake der Cbaldeërs; die wel meermaalen de gewoonte hebben, de letter ƒ, met t of tb, te verwiffelen: (vid. Bocbarti Geogr. Sacr. L. W. c. 19.) Met dien naam Aturia, word dit landfchap dikwerf, in de Schriften van Strabo, Dio Caffius, en anderen voorgedragen.

Wie de eerfte grondlegger geweeft zy , dezer, daarna zo magtig geworden Affyrifche heerfchappy, < aan welker geduurzaamheid, door Diodorus Siculus! en Jufiinus, (die daarin Ctefias * gevolgt hebben) een tyd van dertien honderd jaaren word toege ' fchreven, is bezwaarlyk nategaan: dewyl Herodotus en andere oude Schryveren daarin van Ctefias' verfchillen. Het is buiten ons beftek, des aangaande uitvoerig onderzoek te doen. De lezer,

des

* Aan het geen de genoemde Schryveren, uit Ctefias, (die voorgeeft, geduurende den tyd van XVII. jaaren, welke hy , aan het Hof des Perfifchen Konings, Artaxtrxes Mnemon, doorgebracht had, uit de Koninglyke gedenkfchriften, de zaaken , die de Affyrifche- en Perfifche Ryken aangingen, getrokken te hebben,) in hunne Schriften hebben ingelaft, word toch , by de meefte geleerden, zeer weinig geloof gepeven : en by geenen min dan , by Georg. Hornius; die , (Hiftor, Imperior. etc. p. 97.) het alles , niet dan voor loutere vcrdichtfelen aanneemt. Het ware te wenfchen , dat de befchryvinge der Affyrifche zaaken, waaraan Herodotut gewerkt heeft, naar zyn eigen gezegde, (Hiftor. L I.) in wezen gebleven warej waaruit, vermoedelyk, meer en veel geloofwaardiger zaaken, betreffende den ftaat des Affyrifchen Ryks, Zouden hebben konnen getrokken worden.

n is, door ene medgte van Conin;en, die de :en den inderea ipgevolgt ;yn, betierd:

Sluiten