Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerfchappy. 505

ke verloopen is , eer de Affyrifche heerfchappy weder toe haaren voorigen luifter was aangegroeid.

Men moge, ondertuiTchen, in deze duiflere en twyffeiachtige zaake , aannemen, wat men wil; ; zeker is het, dat deze nieuwe Assyrjsche hier-' scbappy, na de gemelde ftaatsverwilTeling, meer, dan ooit kenbaar is geworden, in de Heilige Schrift, >. ais een Ryk, dat zeer gebloeid heeft, onder vyf na elkander gevolgde Koningen, Phul, TiglathPileser , Sai.m n;.ser, Samherib, en Esar-haddon ; die, en voornaamlyk, de drie eerft genoemde , het Ryk IsraSls langs hoe meer verzwakt, en eindelyk geheel te ondergebracht hebben, naar de aantekeningen, die daar van voorhanden zyn, in de Boeken der Keningen en Cbroniken.

Eer wy deze zaaken onderfcheidenlyk nagaan , hebben wy iets te zeggen , van de Hoofdstad dezes Ryks, welke was de vermaarde ftad,

N I N E .V E.

In het Hebreeuwfcb , word ze uitgedrukt, n.K3, ( Nineveb ) by verkortinge , zo veel gezegt, als n).rT?, (Nin Naveb) dat is, de woonplaatze van Ninus: verfta Affurs Zoon; door wien men, naar het algemeen bericht der oude Schryveren, meend, die ftad gefticht * en te zyner eere dus benoemt te zyn. By de Griekfche Schryveren , word die

ftad,

* Daarom, als men leeft. Gen. X. u. dat (gelykwe die woorden vertaalden) Nimrod , uit den- lande Sinear , uitgegaan zy, naar Ajfjrie , en gebouwd hebbe Nineve, enz. Zo zal men dit alleen moeten yerftaan , van eene herbeuwinge, nadat die ftad, ter gelegenheid derzelver veroveringe, zeer Kk 3 be-

hebben,' an het Coningyk Ifraël, len ondergang verjorzaakt.

Van Nineve , door Ninui gefticht ,

Sluiten