Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tacedemon

376 Korintbe. Lacedemon.

de Stad zelve thans zeer vervallen is: en, (alleen bet Kafteel uitgezonderd) meer naar een groot Dorp, als naar eene Stad gelykt.

LACEDEMON.

Deeze was mede eene zeer beroemde Stad , in dit zelve Schier - Eiland Peioponnisus gelegen: aan de Rivier Eurotas , in het Landfchap, 'c welk in 'E byzonder, Lakonika, genoemt wierd. Zy was, eertyds, Sparta genoemt: doch, had daarna, dien tweeden naam, Lacedemon , (Aotxtfeu'pw) van deszelfs Ommeland, aangenomen: naar de aantekening van Paufanias. (Lacon. Cap. XL). Zy wierd door Koningen beftierd; welker eenigen van ouds zeer vermaard geweeft zyn, in de Gefchiedenisfen. Gelyk, ook de Inwooners zelve eenen grooten roem, door hunne dapperheid, zich verworven hadden. Doch , wy roeren deeze dingen flegts ter loops aan, zonder in eenige byzonderheden ons ia te laten: dewyl, van deeze Stad, in Gods woord, geen meldinge gedaan word. Alleen konden we ze niet geheel met ftilzwygen voorbygaan: ter oorzake, de Lacedemoniers , wegens hurmen vermeenden af komft uit Abraham, eenige Bloedverwantfchap met de Joden, rekenden : zie 1 Machab. XII. 21. In den Text, worden ze, eigenlyk, Spanlaten (STr^l,*™) geheten , in plaats van Sparten: doch , dat deeze geene andere, dan de Lacedemoniers geweeft zyn , hebben we in het I Deel, Hotfdfl. XlV.pag. 360., (alwaar we iets van deeze Bloedverwantfchap aangetekend hebben) bewezen: gelyk ook de gemelde Paufanias aan dezelve, den naam van Spanlaten geeft. (/ c). Daarom, was ook naar deeze Stad gevlucht, de

god-

Sluiten