is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voornaamfte Zaken, 1083

, jLapoar-daoa: zie smnyunn. : Kappadocie : een der Geweften

üedareenen. 1. 346,347»

re dezelve zich uitftrekte. I.

40-43.

Kanaaniten: de eerfte bewoo. ners van Paleftina. I, 296—298. Hebben ook , buiten deeze Landftreek , door Syrië , zich uitgebreid. 299-303. Welke van de Kanaaniten deeze Landftreek eenigen tyd ingehouden hebben. 303-314. Derzelver Geaardheid, Handteering, Koophandel, Taal, Gedsdier.fi, Regeeringstcyze. 315—321- Daar door word dikwerf een byzonder Gejlacbte der Kanaaniten verftaan. 311*

Kapernaüm. De oorfpronglyke beteekenisfe van den naam deezer Stad. IL 1085,1086. Welker gelegenheid, naauwkeuriger. dan eenige andere , in Gods Woord , word aange wezen. 1087—1090. Als mede door ongewyde Schryvers. 1090,1091. JeJus is, van Nazaretb , naar dit Kapernaüm verhuisd, en, aldaar , eenigen tyd blyven woonen. 1092— 1094. Hy heeft aldaar veele Wonderen verricht. 1094— 1099.

, Kapbar-Saha: zie Antipatris.

'. Kappadocie : een der Geweften van Afie. HL 683-685.

.Kappadocie: door Thogarma bewoond. HL 66, 67.

.Karmel: eene Stad, met eene daar by gelegene Woeftyne , in Judeë. IL 540-543-

. Berg. I. 171-175,

. Kafimich: Beeke. 1.129-130

. Katbarine-Kloofter: (St.) by den Berg Sinaï. HL 319-322,

. Kayftrus: eene Rivier, in Nato He. III. 644

Kedareenen. 1. 346,347'

Kedemoth: eene Levitifche Stad der Rubeniten. II. H95, 1196. Kedes: eene Stad, in den Stamme Nephxali. II. 1119,1120. In de Heilige Schrift zeer aanmerkenswaardig. 1120, H2r. Alhoewel derzelver ligplaats niet zeker blykt. 1121,1122.

Kedron. (Dal) II. 234-236.

deeze Beeke uitvoerig

befchreven. 1.114—125.

Kedumim: Beeke. I. 134,135.

Kebila: eene Stad, in Juda's Erfdeel. II. 680-682.

Kenath: eene Stad, in het OverJordaanfche. II. 1240, 1241.

Keniten en Kenifiten: waar ze gewoond hebben. 1.312,313.

Kibroth-Taava: eene der Legerplaatzen in de Woeftyne der Schelfzee. III. 323 ,324.

Kir: eene Stad en Landfchap, in Meiie: waar heen de Syriër s gevanglyk weggevoerd zyn. HL 525.526-

Kiriatbajim: eene Stad, over den Jordaan- II. 1192-1195-

Kirjath-Arha: zie Hebron.

- -Jearim, word met ver»

fcheiden naamen uitgedrukt. II. 462-454. Derzelver gelegenheid. 465-467. Is in de H. Schrift aanmerkenswaardig.

468-472.

Sanna: zie Debir.

■ Sepber: zie Debir.

Kifon : Beeke. I. I3I-I34.

Klauda: een Eilandje, in deMid. delandfche Zee , dicht by Kreta: in de Reize van Paulus gemeld. IÏL 940.

Klysma: de plaatze, waar Israël de Roode Zee doortrok. III.

297.

Knidus: eene Stad, in Karie. HL Ko-