is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voornaamfte Zaken. 1085

Keeft. 929-931. Aan wien 11 hy, ter zeiver tyd, eenen Brief gefchreven heeft. 932. Paulus heeft daar na dit zeive Eiland , voorby gevaren.

933-

Kritb : eene Beeke des Joodfchen Lands. L 126-129.

Krokodillen-Méir. IL 797-

Kruistogten, naar 'tHeiligLand, befchreven. I. 972—981.

Krygsvolk, (Roomfch) door de Romeinen in het Joodfche Land gefteld , om der Joden oproer'igen aard te bedwingen. I.

925-928.

Kufcb, Chams Zoon, heeft het noordefyk deel van Arabiebevelkt. IIL95—98- Van welken eenigen, zich naar Ethiopië gewend hebben. 99—103. - En anderen naar Barharie én Spanje. 103,104.

Kuthëën : van waar , oorfpronglyk. III. 551—553-

Kydnus : eene Rivier, in A/atolie. III. 644.

Kypr'os: een Slot, In Judeë. II.

403.

L.

Laborofoarchod, Koning van Babel. HL 591.

Lacedemon: eene voorname Stad , in Peloponnefus. , III. 876,877.

Lachis: eene der Steden van Juda: in de H. Schrift zeer bekend. II. 676-680.

Landverdeelinge , onder Israëls XII Stammen: welke die Stammen geweeft zyn. I. 487-489Hoedanig 't beftek was, 't welk God , deswege , ontworpen had. 490—496. De oorzaken, waar door, men, in de uitvoering, daar van, is afge-«

Ui.Diti. ir.stuk,

weken. 496—505. Waarom, de grensfcbeidingen van elke Stam aangeteekend worden. 505— 509. 't Land Gilead is door Möfes verdeeld. 510—525. Hét eigenlyk Kanaan, door Jofua, in twee onderfcheide reizen.

525-605.

Landverdeelinge, door Ezechiël, haar Gods bevel ontworpen. I. 606—609. Deaanleidinge, tot die verdeeling, gegeven. 6C9—6ïi. Eenige byzonderheden, aangaande die verdeeling , opgemerkt. 619—621. Waarin die verdeeling, toet die van Jd/zw,overeenftemde. Ö21. Waarin, van dezelve verfchllde.621-623. Wat die verdeeling ten doelwit had.

623-625.

■ - van Paleftina,

na de ivederkeering der Joden, uit Babel. II. 17—26.

Laodicea: deszelfs naam en ligplaats. III. 752 , 753. De Christen Gemeente aldaar, was , door Epaphras, gefticht'. 754,755. Welke Gemeente in goede verftandhouding leefde, niet die van Kolosfe. 755—758. Zy was eene der VII Gemeenten van Afie, welker vervallen ftaat ons bedendaagfche Christendom heeft afgefchetft. 758— 760. En nu geheel verwoeft.

761.

Lafa: zie Kallirboë.

Lafea: eene Stad, op 't Eiland Kreta, van eene onzekere gelegenheid. III. 935,936.

Lasfafom zie Sarona.

Latium : gelegenheid deezer Landftreek. III. 969.

Latynfche Taal. III. 970,971.

Lehona: eehe Stad, in Samarie.

II. 913-

Ff Le-