Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6)

geeven. En indien het de Voorzienigheid niet be; haagt hier in eene fpoedige verandering te bewerken, dan (laat het te voorzien, dat de meeste hun» ner, welke nu zoolange in vertwyffelingen geleefc hebben, eindelyk in wanhoop izullen Sterven mosten , daar in tusichen het gefchrei der Amen be ■ deelde Leden, tot God in den Heemel. roept, over de Tirannifche verdrukkinge weike zy lyden moeten , &c. .

Zie daar Mynheer! in 't kort de waare Gefchapenheid der Luterjche Gemeente alhier, UE naar waarheid afgefchest.

Wat nu het tweede belangd , naamlyk, of D . Scheffer dadelyk by de Onwettige Remotie he.fc geadfitteert? is een vraag daar ik voor my zoo beflisfend niet op antwoorden kan. Ikzoudukun' ren wyzen tot zekei ftukje, onlangs uitgekomen, welke verryktis met echte ftukken uit Rotterdam, nopens zyne gehoude Conduiten &c Maar om dac UE myne gedagten daar omtrent afvraagt, en om dat 'er in Amfterdam iwjffelinge over ontftaaa zyn, zoo zal ik 'er evenwel zoo veel van zeggen als ik 'er na waarheid van zeggen kan, en dan komt het my voor dat hier eenebepiling gemaakt moet worden, van het woord dadelyk adji/ieeren, en dat kaa men twee zins gebruiken : voor eersc kan men-zeggen, iroand heefc dit of dat dadelyk verrigt, of helpe vcrrigten , wanneer hy in eigen Perjoon volbrengt of helpt volbrengen, het geene men te volbrengen had voorgenomen, en in de tweede plaats kan men zeggen: die of die heefc dit ef dat dadelyk verrigt, wanneer hv niet in eigen Perfoon, maar door eene Commisfie Cals daar toe van feem Gekwalificeert) dat geene verrigt wat men had voorgenomen te verrigten, en in dezen laasten zin houd ik het voor eene bewezen

wpar*

Sluiten