Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36)

vaardigt , dat is, van alle z^nt zonden, eH van 't oordeel der allerregtvaar'digfte verdoemenis vryge/proken, in H getal van Gods Kinderen aangenomen, en tot erfgenaamen des eeuwigen levens verklaart word, zonder eenige onzer verdienften, of waardigheid, en zonder eenige onzer voorgaande, tegenwoordige, of navolgende werken, uit louter genade , alleen om de eenige ver dienften , allervolmaakfte gehoorzaamheid, allerbitterst Lyden, Dood en Opftandinge onzes Heer en Jefus Christi, wiens gehoorzaamheid ons tot geregtigheid toegerekent wo rd. —■ Wel nu Vriend ! is dat geen geheel audere taal, dan den Zondaar, op zyne nietswaardige werken te wyzen ?

Verder moet ik u meldea , dat dezen Leeraar Sterk op den 5 Juny 1785. op den tweeden Pinxterdag uit het Epistel, Hand. X: heeft .voorgefteld ; dat die geene die leerden, elat den mensch zig lydelyk gedraagt in de bekeeii-g : den mensch zyne vryheid beneemt, ea dat de werken daar by moeten koomen-. Is dit nu niet wederom de Leere onzer Kerke tegenfpreeken ? —-Is dit niet aandruifchen, tegen het geene in onze Symbolifche Schriften .is vastgeftelt te leeren ? — Lees wederom myn Vriend, 't geen gy in 't Formulier van Eendragt op Pag. 301. vinden kunt: en gy zult hier van overtuigt worden.

Ik ben tot hier toe ruimer geweest myn Vriend! dan ik zelfs verwagt hadde : Jk zal dan voortgaan, en in 't vervolg maar kort zyn. — Om u dan te overtuigen myn Vriend! dat onzen Leeraar Baum, even zo ongunftig denkt, over dit gewigtig Leerftuk, zal ik u melden'

Sluiten