Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

0 T j_ De oplosfing van deeze zwaarigheid1, behandeld gy 10 voortreffelyk, als uw bewys voordl Drieëenheidmt Gen. 19. vs. a4. alles ïfdoende is,ik zoude hier gaerne meer zeggen, maar om niet te veel te zeggen zwygen. ^Dominé wat zyt gy gelukkig , dat gy het woord Perzoon in den Bybel gevonden hebt, Sar 'er zo veele Geleerden met lantaamen vergeefs naar gezocht hebben. Hebt gy nu niet fen doorfiaand bewys van \ Leeraars onrechtzinnigheid? daar hy van een meerderheid van pTzoonen fpreekende durft zeggen : Gelyk men ott noemt My dunkt het pleit is voldongen, 5e onrechtzinnigheid is beweezen, zo, dra gy kun? bewyzen dat elke Leeraar onrechtzinnig is Gie het woord Perzoon voor U in den Bybel niet heeft kunnen vinden!!! Maar nog een woorS 'en. Houdt gy den Wel Edelen alom be7nemden Heer H. van Alphen met voor een bvuTtftek geleerd en taalkundig Man? en met al zvn geleerdheid en taalkunde fchryft hy ; 1 de derde afdeeling van de gronden zynei Geloofsbclydenis, enz., dat hy het woord Per voan by gebrek van een beter woord, gebruikt. Houdt gv Prof. Schubert niet voor een ortho doVMan , en echter het woord Perzoon , beken h? niet Bybelfch te zyn. Uwe. Geleerdheid gaa dus deeze en veeier anderen Geleerdheid verr

teEindeïy:k 'is uw hartelyke wenfch , dat d Heer A. Sterk, geen Autheur van deeze, te dus verre door U beoordeelde Predikatie z} Waarom Dominé? Als dit zowaare, dan ha oV immers tegen uw fchaduw gevochten, e flechts het kleine prysjen getrokken, datgyet Voorftander van de oude rechtzinnige Leei waart, en eenWaaker voor haare verdediging die "een de minfte inbreuken kunt of zult dt den ö Niemand twyfïelt toch aan uwe rech zinnigheid! maar kunt gy het aan uw zelv verantwoorden, 6 Wachter op Zions munre B 5 c

BI. 50.

t d'

n "

n

e

1t:naJ at

Sluiten