is toegevoegd aan uw favorieten.

Het werktuiglyke der verlossing verklaard, betoogd, en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j <

Varklaring yan het *weede tyd-

De fpila yrjze beweging betoogd.

U HET WERKTUIGLYKE (/. Hoofdft.)

:enkome of invalle met de voorwaardfche afnering des onderften doortochts; en de trans, urfaal van 't hoofd met de transverfale afme:ing van dien doortocht.

3°. Dac het achterhoofd aan de bocht der fchaambeenderen ; en het opperhoofd aan de uitholling des heiligbeens beantwoorde.

VERKLARING.

% ii8. Het tweede tydperk van de verlosfing is de doortocht van het hoofd door de beenige buis van het bekken, waardoor het zyn' weg aflegt, om van den bovenften doortocht tot aan den onderften te geraken, en in deuzelven zyne vereischte plaatfing te" erlangen.

§ 119. De draaijing, welke het hoofd, in deze beweging, ondergaat, word by de Verloskundigen met den naam van fpilswyze beweging beflempeld.

§ 120. Wanneer men by voorraad onderftelt, 't gene zooftraks betoogd zal worden, dat het achterhoofd, by de bestmooglyke plaatfing van het hoofd aan den onderften doortocht, onder de bocht van het fchaambeen gelegen zy : en bewezen zynde (§ 106.) dat het aan den bovenllen doortocht achter de cavitas eotyloïdea geplaatst zy : blykt het van zelve , dat deze draaijing, waarin het hoofd een achtfle deel van

een'