Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. HOOFDST. J È Z V & frty

houden hebben. In dit geval daarentegen, waarin zyn groote Opvolger zich bevond , was dit alles gëfchied, met zoo veel meerder ichyns van recht , dewyl het denkbeeld , dat de Natie zich van den Mesfias had gevormd, het oordeel van ZyneVyanden zoo zeer te ftade kwam. Aan den anderen kant deed en ! zeide Jezus niets, om Zyne onfchuld te doen blyken 1 Het had byna de gedaante, als of Hy zich zèlveti fchuldig vond ; zoo geheel fpraakeloos is dié mOnd, die heden noch de woorden had uitgeiproken: lk i ben de Mesfias ! Zelfs dat, dat Hy zich als een Lam ter flachtbank liet leiden , en even zoo Weinig , als de overtuigdfte Misdaadiger, tot Zyne verontfchuldiginge voortbracht, was op zich zeiven wel groot en fchoon , maar aan het Gemeen kon het toch ligt als Vertzaagdheid, zo niet zelfs als aanklagte van zich zei* ven, voorkomen. Want in zoodanig eene gelleldheid heeft de Vriend van God niets, dat in het oog loopt, vooruit boven den Misdaadiger; Hy verjlomt zoo als deeze ; Hy lyd zoo als deeze; Hy verdraagt niet alleen , dat men Hem onderdrukt, ( want onderdrukt, en daarby voor rechtvaardig gehouden te worden , ftrekt den Lyder tot eere, en verzoet de bitterheid van het lyden;) maar Hy verdraagt, dat

men Hem voor onrechtvaardig houde , en fchahdelyk van Hem denke. Zoodanig een lyden onderneemt niemand, dan de Allerrechtvaardigfte ( v ). Het zou zekerlyk den Heiland gemaklyk geweest zyn, om ten minften noch meerder medelyden met zynen perfoon en lot te verwekken , en aanftonds by zyne nageling aan

het

(*>) Menig een Leezer zal zich hier wparfchynïyk eene bekende plaats uit Piato herinneren.

III. Deel

Sluiten