Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1550den 5. Jan

den 12 Jan. * BI. i

Beroerende de veertien hondert vier en tagtigh ponden tien

fehellingen t by den Ont i',:nger Coebel op rinan cie gelicht.

( 4 )

handen van eenige Commisfarisfen, omme' te overleggen, hoe men het Concept, alfee-» de gemaeckt zijnde, tot alle redelijckheydt noch het foude mogen modereren. Aengaende het laetfte poincl van de voorfzThollenaers, feyde 't Telve geftelt te zyn in handen van die van de Financie, omme te weten of 'er nu andere Ordonnantiën , roerende den Thol, gemaekt waren, dan voortydts plegen te wefen, omme , 't felve wetende, gcordonneert te werden fulcks dat behooren foude.

* Den 12 Janmrii 1550*

DOor onthiet van den Heere Van Beve* ren geweest hebbende met de Brieven van den Heere van Alfendelf, aen fyne E. gefchreven by myn Heere den Treforier, omme te weten wat de Majelreyt \ran deKoninginne wilde gedaen hebben nopende de veertien hondert vier en tachtigh ponden thien fchellingen , by Coebel op financie ge. licht, foo heeft den voorfchreven Heere van Bcvcren, volgende het advis van den Theforier , my gefeyt, dat hy daer van met den ■ eerften fpreken foude met de Majefteyt van de Koninginne, ende liet hem duncken oirbaer te wefen, dat men Raedt van Hollandt, ofte eenige van henluyden foude committe-' ren, omme, Coebel ende de Steden fwarigheydt makende, voor hen tc ontbieden ende te vercenigen, indien 't doenlyck ware, indien niet, haer advis aen de Koninginne over te fchrijven, omme alsdan verder gedifponeert te werden, want 'er geen hoop cn was

aen

Sluiten