Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

15553i. Maert. roerende de vrylieydt van den 'mpoft van de Edeluyden , bnyten de Steden woonende ende gebruykende 2o.Marger Lants.

2. April.

Beroeren de de Pti vilegien van het Lant, rus tende onder die vai Delf.

3. April.

Declaratie van kortin ge van de tienden penningh van deRe riers op Zuydt-Hc landt van gebefoi' ^neerde

de betalinge van den Impoft van de Edelluyden, woonende buyten de Steden, wat gelimiteert, te weten dat alle Edelen, continuelyck refiderende op hare Huyfen buyten de Steden , ende gebruyckende jaerlycks twintigh Margen Landts', ende daer en bpven, fullen vry wefen van den Impoft, mits betalende dat Margen-geldt, ende mits brengende jaeiiyks Atteftatie van de felve Bruyk weer in handen van den Collecteur van deu Impoft ter naefter Stede.

Den 2. April 1555-

• TS den Advocaet gereyft nae Delf, ende heeft ■X aldaer by affiftentie van den Secretaris A. van Leyden uytgeteyckent fekere Privilegiën, die 't gemeene Landt concerneren, tot negen 'en twintigh toe in getale, daer van den voorfz 1 CommiffarilTen met den eerften aengenomen heeft Copie te doen maken tot behoef van t Landt.

Den 3. April 1555.

■f-^En Advocaet heeft uyt handen van den

• LI Heere van AlTendelf de Declaratie van 1 de kortinge van den Thienden penningh, gedaen alle de Rentiers, die Renten hebben op

i-*Zuydt Hollandt, de welcke was overgelevert by den Rentmeefter van Zuyt-Hollandt, mitf•-gaders noch dat gebefoigneerde vanUytwyck, '£ beroerende 't recolement van den Tienden penninah in 't cuartier van Arckel, Heufden , & Geer-

Sluiten