Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi V O O R B E R I G T.

komen moet, overgebragt door middel van eenen zelf gevonden vasten regel, uit welken blijkt dat dit fiijlVerfchil, in den tijd des Uiitogts uit Egypte, op juist 14 dagen moet gefhid worden.

Schoon de Bladwijzer, die door den kundigen Heer OvAMEiius, veriaaler der Reisbefchrijving van Po cocke, op dat Werk gemaakt wordt, ook loopt over deze Verhandelingen, zoo als die in 4». daarbij gevoegd zijn; heb ik. egt er niet noodig geoordeeld, eenen Bladwijzer bij deze uitgave in 8V°. te voegen: omreden dat elke Verhandeling een fluk op zig zelve is, e-n geheel dient gelezen en herlezen te worden, door iemand die deze zaken wil onderzoeken. Alleen heb ik, agter aan, een Lijst gevoegd der Bijbelplaatfen, die in dit Werkjen meer of min zijn toegelicht.

Ik fluit met dien hartelijken rrensch; dat ook dit klein , maar tot verfiand der Heilige Schriften zeer gewigtig Werkjen, zoo wel als 'ï Mans andere arbeid, ook die nog verder ftaat in 't licht te komen, van uitgebreide nuttigheid zij tot bevoorderïng van gegronde Bijbelkunde : en och! wier den daar bij veelen door 't zelve opgeleid, om ook Hem die in de Schechinah woonde te kiezen tot Leidsman op de reize door deze Waereldwoestijne, om met Hem de Doodsjordaan veilig door te trekken , en zoo aan te landen in dat Hemel - Kanaan, alwaar nu de groote geest van mijnen Schutte reeds Hemelhallels zingt; alwaar hij nu, met zijnen hartsgelief* den Voet, die hem voor 38 Jaar en reeds toezong: Geliefde boezemvriend, Godvrugte schutte! Wij, Wij zullen Elams golf en Paran nader rneeten; En hoe God Israël van Mara heeft geleid

In Moabs vlakke velden —-

zig

Sluiten