is toegevoegd aan je favorieten.

De geestenziener; eene geschiedenis, getrokken uit de gedenkschriften van den graaf van O**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i&jf. DE GEESTENZIENER.

,, ne dwaasheid tot eenen zoo hoogen trap was ,, geklommen, dat hij zich, met de uiterfle bereid,, vaardigheid, voor anderen opofferde, zonder zich ,, te bedenken zelfs ?! " ,

„ En evenwel kondet gij hem tot die bewuste

leerrede overhalen V"

,, Dat komt u zonderling voor? —Een mensch, „ gelijk hij, wiens brein, met het herfenfchimmig ,, denkbeeld, om overal goeds te ftichten, geheel „ opgevuld is, laat zich ligtlijk tot iets overreden , ,, wat maar eenigermate den fchijn heeft, dat het ,, zijne geliefkoosde neiging tot wezenlijkheid bren„ gen kan. En hier was zulks immers blijkbaar. ,, Ik zeide hem met veel aandoening en bekommer„ nis, dat gij een verloren fchaapje uit de kudde ,, waart, en aanftonds ftonden zijne oogen vol wa„ ter. Nu behoefde ik het hem flechts waarfchijn-» ,, lijk te maken, dat eene leerrede van hem over ,, dit onderwerp, u misfehien te rug brengen kon,

en waarlijk hij zou er zich de grootfte gewetens,, zaak uit gemaakt hebben, om aan mijn verlan,, gen niet te voldoen."

,. De Bisfchop zeide mij naderhand, dat gij het „ geweest waart, die hem van mijnen toeftand on,, derrigt, en hem gebeden had, de bewuste predi„ katie te houden; was dit uw wil mede?"

,, Zekerlijk, en juist daarom verfcheen ik hem in „ eene kleeding, waar in ik u bekend was, op dat „ gij, wanneer hij mij afmaalde, terftond op mij ,, vallen zoudet. Ik wist , dat zoo dra gij ver» „ naamt, dit ware van mij herkomftig, zulks eenen

9) fter»