Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «ft X.

%9G$hÊÊ$g8i .gy. denkg sptevolgen, en met de» godlyken byltand te beleven. Voor uw L, die-:)n. 'U;we verminkte Apostolifche gelö§fsbej.fidenis. p fchaamt, Jefus onzen Heer te noemen, en ?er daarom dien godlyken eertytel uitlaat, die zyne ontfangenis van den H. G. een wonderdadige werking van den Allerhpogften., maar Biet;yan b#m zeiven noemt, en dus zyne god-^ lyke kracht hierin niet erkent, pag. 5. ja die zelfs liet perfoonlyk heftaan van den H. G* bocliënt, hem noemende de H. Christelyke Kerk, pag. 6. Hoe vraag ik uw. L. nog eens, kan de waare God der Christenen uw liefderyke..;G©d< en Vadgr zyn, en op wat grond durft gy hem dus noemen? Waaraan weet gy dat hy meer pw Vader is dan uw Richter ? Heeft hy zich by de wetgeeving op Sinai niet aan zyn eigen Volk verfchrikkelyk vertoont; en zingt David niet van hem: God is een-.rechtvaardig Richter en een God die daaglyks. drygt ? brengt hy; de leugenaars niet om, heeft hy geen afkeer van bloedgierigen en yalfchen? Zegt gy hierop: Wy noemen God Fader der liefde! om dat hy getuigt, dat hy de waereld zo lief gehad heeft, dat hy zynen Zoon gebonden heeft, en die gezand qn© des Vaders zelv getuigt Joh. \%%'n\r. 3. Dit is ligt eeuwig, leven? dat zy u. kennen den

waa ■

Sluiten