Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

zuiver en onvervalscht, ingevolge den inhoud onzer belydenisboeken, verkondigt wierd. De voordeden eener dergelyke afzondering en oprechting eener nieuwe Gemeente zyn, voor het tegenwoordige reeds , zeer gewigtig. Hierdoor word zulk eene meenigte welgezinde menfehen, die anders als fchaapen, die geenen Herder hebben, omzwerven zoude, weder tot ééne Kerk gemeenfehap verëenigd, waarin zy die waarheden, die hen boven alles dierbaar zyn, en waarop zy begeeren te leeven en te fterven, met nadruk en onbewimpeld, tot verfterking en bevestiging in hun daadlyk Christendom, hooren vonrdraagen; waarin zy gemeenfcbaplyk gedachtenis vieren kunnen van 's Heilands zaligenden Kruisdood , en daar door nieuwe kragten in hun geestlyk leven .ontvangen; waarin zy niet meer ontftichr en geërgerd Worden door allerlye wind der Leere , en waarin zy niet meer behoeven te fchroomen, om het Heilig Avondmaal uit handen van Leeraars te ontvangen, in welke zy, uit hoofde hunner afwykende gevoelens, geen vertrouwen ftellen kunnen. Zyn deeze voordeden niet oneindig te waardeeren boven den

te-

Sluiten