is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 201-250, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter nieuw ingevoegd: Afdeling V. Afdeling V ...... Onderafdeling I..... Afdeling IX. Afdeling IX . . Onderafdeling I. Afdeling X . . . verhoogd met: verminderd met: en mitsdien gebracht op: en gebracht op: ƒ 247 083 247 083 en mitsdien gebracht op: ƒ 4 000 000 ƒ 8 995 000 4 000 000 8 995 000 133 603 3 047 121

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No 259) kunnen ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding dezer wet.

Voorts kan binnen het in het vorig lid aangegeven tijdvak artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No 259) worden toegepast op de daarvoor aangewezen artikelen van het bij deze wet gewijzigde hoofdstuk van de Rijksbegroting.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Ottawa, 23 April 1952.

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid,

A. M. JOEK.ES.

Uitgegeven de zestiende Mei 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.