Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5

1. Er is een inspectie voor het brandweerwezen, welke is belast met de volgende werkzaamheden ten behoeve van:

a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken:

1 °. het behandelen van de technische en het voorbereiden van de overige werkzaamheden, voor zover deze vanwege Onze Minister moeten worden verricht en betrekking hebben op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

2°. het uitvoeren van opdrachten, gegeven bij of krachtens de wet, welke betrekking hebben op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

3°. het doen van onderzoekingen ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand, alsmede het geven van advies dienaangaande, ook uit eigen beweging;

4°. het verzamelen ook in het buitenland, en het verwerken van alle gegevens, welke voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand van belang kunnen zijn;

b. Rijksinstellingen, zowel burgerlijke als militaire:

het geven van advies en voorlichting, ook uit eigen beweging, ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

c. Gedeputeerde Staten:

het geven van advies ter zake van de uitoefening der bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2;

d. gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen en instellingen:

het geven op daartoe strekkend verzoek van advies en voorlichting ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

e. particulieren:

het geven op daartoe strekkend verzoek van advies ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand voor zover dit niet van gemeentewege kan geschieden.

2. Wij geven bij algemene maatregel van bestuur de nodige voorschriften inzake de samenstelling en de werkwijze der inspectie en de beëdiging van de ambtenaren.

Sluiten