Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de adviesraad zijn verplicht desgevraagd inlichtingen te verschaffen.

3. Bij de uitspraak in het beroep wordt de aangevallen beslissing bevestigd, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of wordt met gehele of gedeeltelijke vernietiging daarvan gedaan hetgeen het bevoegd gezag had behoren te doen.

HOOFDSTUK XIV Overige rechten en verplichtingen (artikel 14, onder p, der wet)

Artikel 64

De noodwachter is gehouden de plichten, uit zijn dienst voortvloeiende, nauwgezet en ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed noodwachter betaamt.

Artikel 65

Indien de noodwachter door ziekte of anderszins verhinderd is tot het verrichten van dienst, is hij verplicht daarvan onder opgave van redenen zo tijdig mogelijk mededeling te doen aan degene, die aan het hoofd staat van de eenheid of van het dienstonderdeel, waartoe hij behoort.

Artikel 66

De noodwachter is verplicht, indien de omstandigheden zulks eisen, andere werkzaamheden bij de noodwacht te verrichten dan die, welke hij gewoonlijk als zodanig verricht.

Artikel 67

De noodwachter kan zich nimmer beroepen op de omstandigheid niet in werkelijke dienst te zijn, in die gevallen, waarin zijn optreden redelijkerwijze is vereist.

Artikel 68

De noodwachter, die, zolang het onderdeel, waarbij hij na inlijving is ingedeeld, in staat van paraatheid verkeert, onafgebroken in werkelijke dienst is, kan door het bevoegd gezag geconsigneerd worden op daarvoor aangewezen plaatsen.

Artikel 69

1. Het is de noodwachter als zodanig verboden, anders dan met goedkeuring van het bevoegd gezag, vergoedingen, beloningen of giften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

2. Het aannemen van steekpenningen is verboden.

Artikel 70

1. Aan de noodwachter wordt de schade aan zijn goederen vergoed, welke hij buiten zijn schuld lijdt ten gevolge van de uitoefening

Sluiten