is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 501-600, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 26 November 1952, houdende naturalisatie van Albin Fritz Barthmusz en 18 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Albin Fritz Barthmusz en 18 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Albin Fritz Barthmusz, geboren te Kiel (Duitsland) 22 Juli 1906, fabrikant van kinderspeelgoed, wonende te Zuilen, provincie U trecht; 2°. Elisabeth Bayer, weduwe van Charles Moebs, geboren te Worms (Duitsland) 21 Augustus 1904, zonder beroep, wonende te Oisterwijk, provincie Noordbrabant; 3°. Hirsz Meilech Bleich, geboren te Bochnia (Polen) 11 December 1917, journalist, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidliolland; 4 . Elisabeth Helene Bolte, geboren te Haueda (Duitsland) 5 December 1919, secretaresse, wonnende te Zeist, provincie Utrecht; 5°. Rosa de Groot, van echt gescheiden van Max Erich Mendel Alexander, geboren te Hamburg (Duitsland) 26 November 1899, koopvrouw, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 1952, 2741; Bijl. Hand. II 52/53, 2741; Hand. II 52/53, bladz. 2037—2038; Bijl. Hand, I 52/53, 2741; Hand. I 52/53, bladz. 2007.