is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 199-300, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153 Kosten verbonden aan het bezoek van buitenlandse geleerden aan Nederland en van Nederlandse geleerden aan het buitenland.......... 60 000 154 Kosten verbonden aan studie en verblijf van Nederlandse studenten in het buitenland....... 65 000 155 Subsidie in de kosten van het Evangelisch-Luthers seminarium (artikel 153 der Hogeronderwijswet) 7 015 156 Bezoldiging van de hoogleraar aan het Remonstrants seminarium................. 2 400 157 Bezoldiging van het onderwijzend personeel aan seminariën van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap en studiebeurzen............ 13 580 158 Subsidie in de kosten van het seminarium van het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap en studietoelagen................ 7 650 Onderafdeling II. ONDERWIJS....... 44 811 923 Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool ................. 41 533 223 A. Rijksuniversiteit te Leiden ......... 12 029 337 A I. Algemene dienst ............ 259 312 159 Personeelsuitgaven.............. 186 174 160 Algemene uitgaven............. 53 400 161 Subsidie aan de gemeente Leiden voor het onderhoud van een park op de grote ruïne aldaar . . . 500 162 Beurs ter begeving van de heer van Warmond en uitkering aan deze voor de armen dier gemeente ten gevolge van destijds aan de hogeschool te Leiden gekomen goederen, die later te gelde zijn gemaakt 390 163 Subsidie aan de Vereniging Instituut voor Tropische geneeskunde Rotterdam—Leiden....... 8 500 164 Subsidie aan de Stichting ter bevordering van de studie in het Chinees aan de Rijksuniversiteit te Leiden................... 9 348 165 Subsidie aan het Rechtshistorisch Instituut te Leiden................... 1 000 A II. Onderwijs .............. 6 591 264 166 Personeelsuitgaven.............. 4 968 064 167 Algemene en specifieke uitgaven........ 1 050 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) tot een bedrag van f 600 600. 168 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 458 200 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). 169 Contract met de gemeente Leiden (Jelgcrsmakliniek).................. 100 000 '70 Bijdrage aan het ,,Leidse Sterrewachtfonds” (Rockcfeller-Foundation)........... 15 000 A III. Ziekenhuis .............. 5178 761 171 Personeelsuitgaven.............. 2 422 700 *72 Algemene en specifieke uitgaven....... 2 469 393 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259) tot een bedrag van f 1 586 790. *73 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 261 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). *74 Annuïteit wegens aankoop van het ziekenhuisterrein verschuldigd aan de gemeente Leiden.............ƒ 5 276 waarvan komt ten laste van de Buitengewone Dienst II (artikel 472) . 1 568 zodat wordt uitgetrokken.......... 3 708

175 Contract met de Vereniging voor misvormden . . 21 960 B. Rijksuniversiteit te Utrecht ........ 11 933 787 B I. Algemene dienst ............ 208 455 176 Personeelsuitgaven.............. 159 555 177 Algemene uitgaven.............. 48 900 178 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing . ................. Memorie B II. Onderwijs ............... 8 953 693 179 Personeelsuitgaven.............. 6 510 693 180 Algemene en specifieke uitgaven........ 1 993 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259), tot een bedrag van f 1 090 000. 181 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 450 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, ito. 259). BIII. Klinieken en ziekenhuizen ....... 2 771 639 182 Bijdrage in de exploitatiekosten van de Stichting „Stads- en Academisch Ziekenhuis”...... 2 588 900 183 Garantie voor rente en aflossing van leningen van de Stichting „Stads- en Academisch Ziekenhuis” Memorie 184 Bijdrage in de kosten van het Gasthuis voor Ooglijders................... 40 000 185 Bijdrage in de kosten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ................. 142 739 C. Rijksuniversiteit te Groningen ....... 6 686 434 CI. Algemene dienst ............ 174 404 186 Personeelsuitgaven.............. 113 304 187 Algemene uitgaven............. 61 100 C II. Onderwijs .............. 4 533 030 188 Personeelsuitgaven.............. 3 600 030 189 Algemene en specifieke uitgaven........ 668 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259), tot een bedrag van f 373 000. 190 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 265 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). CIII. Ziekenhuis .............. 1 979 000 191 Bijdragen in de exploitatiekosten van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis . 1 979 000 D. Technische Hogeschool te Delft ...... 10 883 665 D I. Algemene dienst ............ 485 290 192 Personeelsuitgaven.............. 289 590 193 Algemene uitgaven.............. 65 500 194 Examens, bedoeld in artikel 119 der Hogeronderwijswet ................... 40 000 195 Studiebeurzen en toelagen, bedoeld in artikel 38 der Hogeronderwijswet ........... 90 200 D 11. Onderwijs .............. 10 398 375 196 Personeelsuitgaven.............. 7 141 680 197 Algemene en specifieke uitgaven........ 2 235 560 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259), tot een bedrag van f 1 298 300.