is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1971, no 602-670, 01-01-1971

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. op de blauwe, groene of gele achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 133, 134 en 135 mag niets anders voorkomen dan het door of vanwege Onze Minister vastgestelde merk, eventueel het merk van de gemachtigde, als bedoeld in het eerste lid van artikel 89, en voor zover het betreft een kentekenplaat volgens de modellen 133a en 135a in witte dan wel geel retroflecterende cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal dat het jaar aangeeft waarin de geldigheid van het kentekenbewijs, door de afgifte waarvan het kenteken is opgegeven, eindigt.

d. bij motorvoertuigen op meer dan twee wielen moet het kenteken zijn aangebracht op een rechthoekige plaat zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het motorvoertuig, met dien verstande dat, voor zover het motorvoertuig door één of meer aanhangwagens wordt gevolgd, het kenteken aan de voorzijde van het motorvoertuig en aan de achterzijde van het achterste voertuig moet zijn aangebracht.

De plaat moet zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5°. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de plaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben: een hoek van ten hoogste 30°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar boven is gekeerd en mits de bovenrand van de plaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt en een hoek van ten hoogste 15°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar beneden is gekeerd en mits de bovenrand van de plaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht.

De kentekenplaat moet zodanig op het motorvoertuig dan wel op de aanhangwagen zijn bevestigd dat:

1. de plaat niet door enig voertuigdeel wordt afgeschermd;

2. het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen is beschadigd;

3. de plaat aan de achterzijde niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt; dit geldt niet voor voertuigen welke vóór 1 januari 1972 in Nederland in gebruik zijn genomen, voor zover geen retroflecterende kentekenplaten zijn gebezigd;

e. bij motorvoertuigen op twee wielen, met of zonder zijspanwagen, moet het kenteken voldoen aan het bepaalde onder d, met dien verstande dat aan de voorzijde van het motorvoertuig geen kenteken aanwezig behoeft te zijn;

ƒ. de afmetingen van letters, cijfers en horizontale streep, alsmede de onderlinge afstand daarvan, moeten overeenkomen met de modellen 128, 129, 129a, 130 en 131, dan wel met de modellen 128a, 133, 133a, 134, 135 en 135a.

Ter verhoging van de leesbaarheid van het kenteken kan Onze Minister bepalen, dat, bij toepassing van door hem aan te geven combinaties van tekens in één groep, een grotere onderlinge afstand tussen de tekens moet worden aangehouden dan in model 128a is aangegeven;

g. indien overeenkomstig paragraaf 8 van Hoofdstuk II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens verlichting moet worden gevoerd, moet het kenteken aan de achterzijde van het voertuig door beschijning op zodanige wijze zijn verlicht, dat het bij nacht bij helder weer goed zichtbaar is voor een waarnemer die zich op een afstand van 20 meter midden achter het voertuig bevindt;

h. kentekenplaten overeenkomstig de modellen 129, 129a en 130 mogen slechts worden gebezigd voor voertuigen welke voor een door Onze Minister vast te stellen datum in Nederland in gebruik zijn genomen.

B

In de tekst van Model 128 wordt „Berlijns-blauwe achtergrond”, „Berlijns-blauwe kleur” en „Berlijns-blauw” onderscheidenlijk vervangen door: blauwe achtergrond, blauwe kleur

en blauw en „Bremer-groen” vervangen door: groen. Aan het slot van de tekst wordt de volgende volzin toegevoegd:

De kleuren blauw, groen en wit worden nader door Onze Minister omschreven.

C

Na Model 128 wordt een nieuw model ingevoegd:

Model 128a

Letters, cijfers en streep van kenteken motorvoertuigen. Kleur: wit, op blauwe achtergrond, dan wel zwart, op gele retroflecterende achtergrond.