is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

427

Besluit van 7 juli 1978, houdende schorsing van het besluit van de raad der gemeente Cuijk en Sint Agatha van 6 maart 1978 tot het doen bouwen van een installatie voor de zuivering van afvalwater

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 30 juni 1978, nr. F78/1129, Directie Financiën Binnenlands Bestuur, Afdeling Algemene Zaken en Belastingen;

Overwegende, dat de raad der gemeente Cuijk en Sint Agatha op 6 maart 1978 heeft besloten tot:

a. zuivering van het Cuijks afvalwater overeenkomstig het principeplan zoals dat door Krachtwerktuigen, in opdracht van voornoemde Cuijkse industrieën, is ontworpen;

b. het verlenen van toestemming aan de op te richten stichting om het rioolstelsel van de te bouwen zuiveringsinstallatie aan te doen sluiten op het gemeentelijke rioolstelsel;

c. het aanvragen van subsidie op grond van de uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren van 23 november 1973 in de kosten van voornoemde zuiveringsinstallatie met toebehoren en het doorbetalen van de ontvangen subsidie aan de stichting in oprichting ten behoeve van dit doel;

dat Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, blijkens zijn brief van 10 mei 1978 aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk en Sint Agatha heeft besloten de in het bovenbedoelde besluit, onder c, bedoelde bijdrage niet te verlenen;

dat het wenselijk is, hangende het onderzoek naar de vraag of bedoeld raadsbesluit wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet worden vernietigd, de werking ervan te voorkomen;

Gelet op artikel 185, eerste lid, der gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het besluit van de raad der gemeente Cuijk en Sint Agatha van 6 maart 1978 tot:

a. zuivering van het Cuijks afvalwater overeenkomstig het principeplan zoals dat door Krachtwerktuigen, in opdracht van voornoemde Cuijkse industrieën, is ontworpen;

b. het verlenen van toestemming aan de op te richten stichting om het rioolstelsel van de te bouwen zuiveringsinstallatie aan te doen sluiten op het gemeentelijke rioolstelsel;