is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken, betreffende het besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel van 8 mei 1974, no. 21 K, waarbij aan A. A. M. Jansen, aldaar, vergunning is verleend voor het vernieuwen en vergroten van het woonwinkelhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie F, nrs. 1791-814 (thans sectie C 3, no. 3276);

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 48, eerste lid, onder a, van de Woningwet bouwvergunning moet worden geweigerd, indien het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, niet zou voldoen aan de bouwverordening;

dat het onderhavige bouwplan strekt tot uitbreiding van het winkelwoonhuis met een aan de achtergevel daarvan aan te bouwen bedrijfsruimte, welke de ingevolge het bepaalde in artikel 45 van de gemeentelijke bouwverordening ter plaatse geldende achtergevelrooilijn met ruim 16,5 m zou overschrijden, zodat het in strijd is met het in artikel 46 der verordening gestelde verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn;

dat blijkens het ter zake ingestelde onderzoek door uitvoering van het bouwplan de afstand tussen het onderwerpelijke gebouw en de aangrenzende woningen ongeveer 2,37 m tot slechts 82 cm bedraagt;

dat Wij, gelet op deze zeer ongunstige situatie, van oordeel zijn dat burgemeester en wethouders de bouwvergunning hadden moeten weigeren omdat het bouwplan op onaanvaardbare wijze in strijd is met artikel 46 van de bouwverordening;

dat hun besluit, waarbij niettemin vergunning is verleend, derhalve in strijd met de wet is genomen en niet in stand kan blijven;

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet;

De Raad van State gehoord, advies van 22 november 1978, no. 27;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 18 december 1978, no. 1211938, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van 3 januari 1979, no. B78/3843, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vorenvermeld besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel te vernietigen wegens strijd met de wet.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 2 februari 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaertsvan Blokland

De Ministervan Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

Uitgegeven de fweeënfw/nf/grsfefebruari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter