is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

83

Besluit van 20 februari 1979 tot vernietiging van het besluit van de raad van Apeldoorn van 13 april 1978 betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 18 september 1978, no. 0915925, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van Binnenlandse Zaken a.i. ( van 27 september 1978, no. B78/2869, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken betreffende het besluit van de raad van Apeldoorn van 13 april 1978, waarbij aan H. W. Hengeveld, aldaar, in beroep vergunning is verleend voor de bouw van een garage/berging op het perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AC, no. 323 (ged.);

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 48, eerste lid, onder b, van de Woningwet bouwvergunning moet worden geweigerd, indien het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, in strijd zou zijn met een bestemmingsplan;

dat de grond, waarop zou worden gebouwd, bij het ter plaatse geldende bestemmingsplan «De Maten 1972» is aangewezen voor «openbaar groen of plantsoen»;

dat ingevolge de bij het plan behorende voorschriften op gronden met deze bestemming onder nadere voorwaarden de bouw is toegestaan van bij de bestemming passende gebouwtjes voor berging van gereedschappen ten behoeve van plantsoenonderhoud en -beheer, schuilgebouwtjes, blokhutten voor speldoeleinden, publieke toiletgebouwtjes en gebouwtjes ten dienste van de waterhuishouding;

dat het bouwplan van H. W. Hengeveld, strekkende tot de oprichting van een (particuliere) garage/berging op de onderhavige grond, derhalve in strijd is met het bestemmingsplan, zodat burgemeester en wethouders van Apeldoorn de daarvoor gevraagde vergunning terecht hebben geweigerd;

dat de raad in beroep de vergunning alsnog heeft verleend en hierdoor in strijd met eerdergenoemd artikel 48 van de Woningwet heeft gehandeld;

dat zijn besluit mitsdien niet in stand kan blijven;

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet;

De Raad van State gehoord, advies van 17 januari 1979, nr. 28;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 26 januari 1979, no. 0125930, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van 12 februari 1979, no. B79/333, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

voormeld besluit van de raad van Apeldoorn te vernietigen wegens strijd met de wet.