is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerjarenraming van de zenderkosten opgenomen. De raming is gebaseerd op de huidige activiteiten. Rekening is gehouden met de extra exploitatiekosten ten gevolge van het in bedrijf nemen van de zendmiddelen ter verbetering van de middengolfverzorging.

In onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de lasten van de N.V. NOZEMA over de periode 1977-1983.

Lasten NOZEMA 1977-1983 (in mln. guldens)

AM- FM- TV- Totaal zenders zenders zenders 1977 (jaarrekening) 1978 (begroting) 1979 (begroting) 1980 (raming) 1981 (raming) 1982 (raming) 1983 (raming) 4,9 5,6 5,7 6.8 6,4 6,9 13,1 7,8 13,4 8,7 14,0 9,1 17,9 9,4 13,1 23,6 14,8 27,3 14,2 27,5 14,2 35,1 15,1 37,2 15,8 38,9 17,3 44,6

De in deze nota van toelichting opgenomen meerjarenraming van de ontwikkeling van de inningskosten en de kosten van de radiocontroledienst geeft een ten opzichte van eerdere meerjarenramingen meevallende ontwikkeling te zien. Dit is ook het geval voor wat betreft de NOZEMA-kosten.

Etherreclame

Naar aanleiding van de in het voorlopig verslag op de ontwerpbegroting van CRM gestelde vraag over de ontwikkeling van de aanvragen voor televisiereclame sinds de uitzendingen rond het journaal van 19.00 uurzijn afgeschaft, heeft de ondergetekende reeds medegedeeld, dat voor wat betreft 1978, toen de afschaffing reeds van tevoren bekend was, toch een toename van de vraag ten opzichte van 1977 valt te constateren. De voor 1979 gevraagde zendtijd is ten opzichte van 1978 niet toegenomen. Zoals ik in antwoord op de in het voorlopig verslag gestelde vraag reeds opmerkte, behoeft dat niet te worden toegeschreven aan het effect van het afschaffen van de reclameblokken rondom het journaal van 19.00 uur.

In de nota van toelichting omroepbijdragetarieven 1979 is de door het bestuur van de Stichting Ether Reclame vervaardigde meerjarenraming van de reclameopbrengsten opgenomen. Deze ging uit van een toeneming van de netto-opbrengst met 10 pet. per jaar. Voor 1979 achtte de Minister van Economische Zaken een gemiddelde toeneming van de tarieven met 8 pet. aanvaardbaar. Uit onderstaand overzicht, waarin een specificatie wordt gegeven van de reclame-ontvangsten en de kosten van STER en Reclameraad in de periode 1977-1979, blijkt, dat voor het jaar 1979 als gevolg van de vaststelling van de tariefstijging op gemiddeld 8 pet. een opbrengst wordt verkregen die circa f 3 mln. afwijkt van de in de nota van toelichting omroepbijdragetarieven opgenomen raming van de netto-opbrengst van f 179 mln.

(In duizendtallen guldens)

1977 Begroting 1977 Jaarrekening 1978 Begroting 1979 Begroting Ontvangsten: (netto) Televisiezendtijd 134 866 137 001 147 120 159 467 Radiozendtijd 18 040 18 126 21 436 23 167 152 906 155 127 168 556 182 634 Uitgaven: STER en 5 155 4 576 5 348 6 339 Reclameraad 285 235 347 323 5 440 4 811 5 695 6 662 Beschikbaar voor de omroep: 147 466 150 316 162 861 175 972