is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

259

Wet van 25 april 1979, houdende wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vastgesteld bij de wet van 25 maart 1978, Stb. 326;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

Hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de aanwijzing en de raming van de middelen tot dekking van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 wordt als volgt gewijzigd (bedragen in guldens):

Omschrijving Bij TOTAAL 2 500 000 AFDELING VI. ENERGIEVOORZIENING 2 500 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 2 500 000 De volgende twee artikelen worden ingevoegd: 29 a Kalkarheffing 1 000 000 29 b Ontvangsten voortvloeiende uit de financieringsregeling met de Domaniale Mijn Maatschappij 1 500 000

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 april 1979

Juliana

De Minister van Economische Zaken, G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor behandeling in de Staten-Generaal: KamerstukkenII 1978-1979,15 407; Hand. II 1978-1979, bladz. 4573; Kamerstukken I 1978-1979,15 407 (98); Hand. I 1978-1979, bladz. 683.