is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat hierbij in het bijzonder om gegevens over onroerende goederen, reserves, opgenomen en uitgeleende gelden en verstrekte garanties. Dergelijke gegevens kunnen in belangrijke mate worden ontleend aan de in artikel 10 juncto artikel 26 bedoelde staten. Bovendien kan, bij toepassing van het stelsel van lasten en baten voor de administratie, de balans worden gezien als sluitstuk van de financiële administratie.

Artikel 24

In het model van de balans is een aantal groepen van (vaste) activa en passiva opgenomen. Deze groepen moeten worden beschouwd als de minimaal gevraagde specificatie. De provinciale besturen zijn vrij een verder gaande detaillering van de activa en de passiva op de balans te vermelden. De gewaarborgde leningen behoeven slechts binnenslijns op de creditzijde van de balans te worden vermeld. Op deze wijze worden de balanstotalen niet door de gewaarborgde leningen beïnvloed.

Artikel 25

1. Met behulp van de in dit artikel bedoelde analyse kunnen gedeputeerde staten inzicht geven in het door hen gevoerde financiële beheer. Bij die analyse wordt afzonderlijk aangegeven de totale invloed die de verwerking van posten van vorige dienstjaren op het resultaat van het desbetreffende dienstjaar heeft. Tevens kan een dergelijke analyse een hulpmiddel zijn om meer belangstelling te wekken voor de rekening. 2. Zie toelichting artikel 8, vierde lid.

Artikel 26

Zie toelichting bij artikel 8, tweede lid.

Hoofdstuk III. Takken van dienst

Artikel 27

1. Met het volledig van toepassing verklaren van de onderhavige voorschriften, modellen en richtlijnen op de takken van dienst, geen bedrijf zijnde, wordt bewerkstelligd, dat uniforme informatie over de uitgevoerde overheidstaken wordt verkregen. Dit ongeacht het al dan niet in administratieve zin afgescheiden zijn van de algemene dienst. 2. Voor de provinciale bedrijven zijn slechts die artikelen van toepassing verklaard, die een beter inzicht in de geleverde prestaties geven. Bovendien is voor de begroting de kolomindeling gegeven. Een kolomindeling en andere voorschriften voor de rekening zijn niet gegeven. 3. In het kader van de geldelijke verhouding tussen een tak van dienst en de algemene dienst dienen de kosten van uitgevoerde overheidstaken te worden verantwoord op de specifieke functionele posten. Hiermede wordt bereikt dat de begroting van de algemene dienst een volledig inzicht per post geeft van de kosten van de uitgevoerde overheidstaken. Voorts wordt hiermede bereikt dat de begrotingen van de algemene dienst van de onderscheidene provincies vergelijkbaar zijn en tevens zijn alle kosten van de overheidstaken op overzichtelijke wijze in één begroting, namelijk die van de algemene dienst, verzameld.

Hoofdstuk IV. De commissie

Artikel 28

De formulering van dit artikel is zodaning dat de in te stellen commissie adviezen kan uitbrengen over alle aspecten die samenhangen met de pro-