is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

706

Wet van 20 december 1979 tot verhoging van de alcoholaccijns, alsmede aanpassing van de Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen aan enige communautaire bepalingen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het belastingplan 1980 de alcoholaccijns te verhogen;

dat voorts, in verband met de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976, nr. 76/765/E.E.G. en nr. 76/766/E.E.G. (Pb. nr. L 262 van 27 september 1976), betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol, onderscheidenlijk inzake alcoholtabellen, aanleiding bestaat enige andere wijzigingen aan te brengen in de Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 240);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen 1 wordt gewijzigd als volgt:

A. In de artikelen 3, eerste lid, letter c, 4, vierde lid, 8, eerste lid, 52, eerste en tweede lid, 53, eerste, tweede en derde lid, 63, eerste lid, 67, eerste lid, en 112 wordt «de sterkte» telkens vervangen door: het alcoholgehalte. B. In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°. In het eerste lid, letter a, wordt «een sterkte hebben van niet meer dan 22 graden» vervangen door: een alcoholgehalte hebben van niet meer dan 22 volumepercenten; 2°. In het eerste lid, letter b, wordt «een sterkte hebben van niet meer dan 15 graden» vervangen door: een alcoholgehalte hebben van niet meer dan 15 volumepercenten; 3°. In het vierde lid wordt «graden» telkens vervangen door: volumepercenten. C. In artikel 5, tweede lid, letter b, wordt «1,5 kilogram per vierkante centimeter bij een temperatuur van 15 graden Celsius overschrijdt» vervangen door: 1,5 bar of meer bedraagt bij een temperatuur van 20 graden Celsius.