is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1980, no. 1-50, 01-01-1980

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1980

39

Wet van 13 februari 1980 tot opheffing van de gemeenten Beuningen en Ewijk en vorming van een nieuwe gemeente Beuningen, gepaard gaande met wijziging van de grens der gemeente Nijmegen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot opheffing van de gemeenten Beuningen en Ewijk en tot vorming van een nieuwe gemeente Beuningen, gepaard gaande met wijziging van de grens der gemeente Nijmegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. In deze wet wordt onder «datum van herindeling» verstaan de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

2. Waar in deze wet wordt gesproken van overgaand gebied dan wel van een gemeente waaraan gebied wordt toegevoegd, wordt daaronder mede verstaan gebied dat deel gaat uitmaken van de bij deze wet te vormen nieuwe gemeente dan wel die nieuwe gemeente.

HOOFDSTUK II. GEMEENTELIJKE HERINDELING

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Beuningen en Ewijk opgeheven. 2. Met ingang van de datum van herindeling wordt een nieuwe gemeente Beuningen gevormd, van welke deel uitmaken de gebieden van de op te heffen gemeenten Beuningen en Ewijk, met dien verstande dat de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeente Nijmegen komt te lopen als volgt: beArtikel

2