is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1983, no. 301-330, 01-01-1983

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1983

327

Wet van 6 juli 1983 tot gemeentelijke herindeling van het land van Maas en Waal en een deel van het Rijk van Nijmegen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van het Land van Maas en Waal en een deel van het Rijk van Nijmegen te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder: a. datum van herindeling: de eerste dag van het kalenderjaar, volgende op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet; b. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken; c. overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens deze wet deel gaat uitmaken onderscheidenlijk deel is gaan uitmaken van een andere, daaronder begrepen een nieuwe gemeente.

HOOFDSTUK II

Gemeentelijke herindeling

Artikel 2

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Appeltern, Batenburg, Bergharen, Dreumel, Druten, Horssen, Wamel en Wijchen opgeheven.