is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPTE OPGAVEN NOPENS DEN ALMANAK.

De Zonnecirkel is een tijdkring van 28 jaren, na verloop van welken de dagen der week weder op denzelfden dag der maand invallen. Deze tijdkring heeft echter deszelfs naam niet van den schijnbaren loop der zon, maar van den Zondag, den dag aan de zon gewijd. De Zondagsletter is eender zeven eerste letters van het ABC, om in elk jaar de dagen, van den 1 Januarij af, te noemen; die letter, welke de zondagen van het jaar aanwijst, wordt zondagsletter geheten. Een schrikkeljaar heeft twee zondagsletters, als: een van 1 Januari] tot 24 Februari], en eene andere van 25 Februarij tot het einde des jaars. Daar nn de dagen der week , na een tijdverloop van 28 jaren, met dezelfde dagen der maand overeenkomen, zoo moeten ook, na hetzelfde tijdsverloop , de zondagsletters terug keercn, De Maancirkel of het Guldengetal is een tijdkring van 19 jaren, na verloop van welke de nieuwe en volle manen weder omtrent op dezelfde dagen van het jaar invallen; want 235 maanmaanden maken nagenoeg 19 zonnejaren. De Epacta is het getal, dat, volgens den Almanak, den ouderdom der maan in het begin van het jaar aanmist. Hieruit volgt, dat, indien de nieuwe maan op den 1 Januarij invalt, de Epacta van dat jaar nul is; maar in het volgende jaar zal zij elf wezen, vermits het maanjaar slechts 354 dagen 'heeft, terwijl het zonnejaar 365 dagen telt. In het derde jaar daarna zon zijJ dus 33 moeten zijn; doch men trekt, zoodra de Epacta 30 dagen, of eene volle maand, zou te hoven gaan, van dit getal 30 af, en dus krijgt men in het gesteld geval niet 33, maar 3 dagen. Men kan door middel van de Epacta, voor elke maand den dag der nieuwe maan, en den maansonderdom, op een’° bepaalden dag vinden, De Bomeinsche Indictie is een tijdkring van 15jaren, dien men begint te tellen 3 jaren vóór de Christelijke jaartelling.