is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 29, 1934, no 991, 29-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inconsequentie van de antilawaai-campagne.

De anti-lawaai-actie is als 't ware in de mode gekomen, en wordt thans evenals de sport met ongekenden ijver en voortvarendheid ter hand genomen, en wel speciaal door het dagblad „De Telegraaf".

De klachten van • de lezers over last van lawaai in alle toonaarden vinden er dan ook een gastvrij onthaal.

Het meest moeten het de chauffeurs, die de claxons te veel of z.g. onnoodig gebruiken, ontgelden; ook de radio van de buren, boven, beneden, tegenover, en naast de deur, wordt naar de Mookerhei gewenscht. Men heeft zelfs commissies ingesteld, die in de straten het verkeerslawaai bestudeeren en naar middelen te zoeken, om dit tot het minmum te beperken.

Nu is dit streven op zich zelf niet onverdienstelijk. Er wordt op elk gebied gewoonlijk eerder te veel dan te weinig leven gemaakt, en dit is hinderlijk, vooral voor hen, die geestesarbeid moeten verrichten en voor zieken en zwakken, die rust behoeven. We zijn nu eenmaal allen niet in die conditie, dat we het rumoer en de daverende geluiden kunnen ontvluchten, om in de stilte, zoo heerlijk door Adama van Scheltema bezongen, troost en verademing te zoeken. Maatschappelijke omstandigheden, werkkring en strijd om het bestaan, noodzaken ons op onzen post te blijven en wanneer men ook in dit bestaan niet door noodelooze luidruchtigheid geplaagd wordt en z'n arbeid kan doen in een sfeer van betrekkelijke rust, zal dit zeker de gezondheid en het evenwicht van velen ten goede komen.

* * *

Maar nu, de inconsequentie. Er wordt/ bij al de veroordeeling van het lawaai op de aarde, als bij afspraak, hardnekkig gezwegen over het lawaai in de lucht, over de motoren van de vliegtuigen, waarvan er slechts één voldoende is, om met z'n zwaar geronk, de huizen te doen trillen en de vredige rust van elk landelijk dorp te verstoren, terwijl men nog de kans loopt, bij neerstorting zoo'n vliegtuig op z'n dak te krijgen (dit is reeds in ons land gebeurd bij de luchtvaart-manoeuvres, waarbij een vliegtuig het dak van een boerderij vernielde benevens nog verschillend huisraad beschadigde — nota bene werd hierbij de aanspraak op vergoeding ontkend).

Doch tegen dit lawaai en dezen last te ageeren ligt niet in de lijn van de militairistische of behoudende pers, immers de vliegtuig-industrie met haar wijde perspectieven van oorlogsuitrusting voor luchtaanvallen, mag niet worden tegengewerkt.

Het lawaai, dat vliegtuigen en speciaal oorlogsvliegtuigen veroorzaken, wordt dan tot genot verheven, zooals in oor¬

logstijd de misdaad tot deugd en heldenmoed.

Men heeft dit o.a. weer kunnen ervaren in de burgerlijke pers door de commentaren over de nationale demonstratie van den luchtvaartdag, onlangs te Soesterberg gehouden. Het Handelsblad b.v. oordeelde aldus:

„Nummer 6 wordt een zwaar nummer, een mooi nummer, een groot nummer. De aanval van een bommeneskader, bestaande uit 9 toestellen, die in Hilversum opstijgen, dan naar Soesterberg vliegen, daar hun aanval opzetten, om dan na volbrachten arbeid weer terug te keeren ,zal met ontzaglijk lawaai gepaard gaan. De artillerie wordt in het vuur gebracht. Mitrailleurs zullen hun oorverdoovend geknetter over het terrein laten ratelen. Kapitein Van Weerden Poelman zal uitvliegen met een paar jagers, het bombardementseskader zal bommen werpen, die brand zullen stichten, kortom, het zal een leven zijn als een oordeel, en iedereen zal z'n hart vasthouden, tot hij ten slotte verlicht zal opademen, omdat het hier immers maar een spiegelgevecht betreft.

Ook het laatste nummer zal als klap op de vuurpijl met veel geraas, gedonder en geknetter gepaard gaan, weer zullen tenten in vlammen opgaan. Een aantal jagers zal om beurten het terrein bestoken, zij zullen bommen laten vallen, het roode-kruis-vliegtuig komt er ten slotte aan te pas, zoodat niets de illusie van een werkelijk gevecht zal verstoren. En om de illusie te krijgen van een werkelijken luchtoorlog en bombardement stroomden de duizenden naar Soesterberg — ook moeders met haar zonen, die straks met gasbommen zullen gooien of er door gedood worden.

Misschien waren er ook onder de toeschouwers die enthousiast dit genot van het oorverdoovend lawaai ondergingen

en zich beklaagden over venters-

lawaai, over ijs- en aardbeien-verkoopers, die tot aan het nachtelijk uur hun waren te koop aanbieden, en daarbij — volgens een der klagers vreeselijk brullende oorlogskreten uitstooten. Hoe belachelijk, klein en dom zijn deze menschen, geheel gespeend van onderscheidingsvermogen! Hier de harde strijd voor het dagelijksch brood, terwijl deze venters bovendien nog geen duizendste deel van het lawaai van de Soesterberg-luchtvaart-experimenten produceeren en ginds, spelen met vuur en met de millioenen, die het belasting-betalende volk moet opbrengen.

Ook te Londen houdt men zich op 't oogenblik bezig met het lawaai-probleem, zelfs de medici bemoeien zich er mee en achten deze campagne van groot belang voor de volksgezondheid. Maar ook hier steeds over claxons en auto¬

hoorns, geen woord over het lawaai, geronk en gedaver in de lucht. Op een anti-lawaai-congres te Londen werd een

resolutie aangenomen, waarin betoogd werd, door geen claxons of hoornsignalen de nachtelijke rust meer te verstoren — over het verstoren der nachtelijke rust

aoor giigas-bommen, explosies uit een vliegtuig-eskader, de repetitie der vernietiging van alles wat op aarde leeft zwijgt men, en hierbij vergeleken, zijn de auto-claxons, hoornsignalen, de bel van den ijsco-man en het geroep van versche aardbeien, kalmeerende, welluidende muziek.

B. BULSING—v. BESOUW.

UIT DE GEWESTEN

GEWEST DRENTE. De jaarvergadering wordt gehouden op Zondag 7 October. We stellen pogingen in het werk om ditmaal te Emmen samen te komen. De clubs krijgen, zoodra alles definitief geregeld is, nader bericht. Ze kunnen nu echter vast beginnen met de voorbereidende maatregelen, als het indienen van voorstellen, het stellen van bestuurscandidaten, enz. We kunnen nog mededeelen dat na de middagpauze pg. ds A. van der Heide een inleiding zal houden,

Verleden jaar waren er een 120 vrouwen in het Hunehuis bijeen; laten de clubs er voor zorgen dat dit aantal dit jaar overtroffen wordt.

A. v. D.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten worden gezonden aan Mevr. S. Hegt—Van Gelder, Amstellaan 99, Amsterdam-Zuid. •

AMSTERDAM, GROEP 2. Komen de vrouwen ons 5 Sept. helpen colporteeren? Let op de berichten in „Het Volk". 13 Sept is de lang uitgestelde autotocht naar de „Haka" Rotterdam. Men kan zich hiervoor opgeven bij p.ge Tillart, v. Boetselaerstraat 52 III. Hieraan voorafgaande is er een propaganda verg., 6 Sept., 's avonds 8 uur in de Wittenstraat 10. Kaarten 10 cent, werkloozen 5 cent, eveneens te verkrijgen aan bovengenoemd adres. S. T. L.

AMSTERDAM, GROEP 4. Donderdagachtend colporteeren wij van 10» uur tot lli uur met de „Prol. Vrouw" en de nieuwe brochure van den Bond. Vrouwen, het is slechts een uurtje, wij rekenen dezen keer vast op een goede opkomst. We ontmoeten elkaar op de brug tusschen van Woustraat en Rijnstraat. Dus tot Donderdagmorgen 10| uur!

LEEK. Op 18 Aug. hielden wij hiush verg. met 8 vrouwen; dat was veel te weinig, laten wij er voor zorgen, dat we er in 't vervolg allemaal zijn! Onze leidster, p.ge De Boer, behandelde een artikel uit het „Volksblad" met ons, van A. B. K. en een stukje uit de „Prol Vr." Verder was aan de orde bestuursverkiezing; er werd een geheel nieuw bestuur gekozen: n.1. als voorzitster p.ge T van Wieren—de Boer te Tolbert; als secretares p.ge B. Hut^-Molanus te Oostwold en als penningm A. Roffel—Veenstra te Diepswal. Volgende bijeenkomst op 22 Sept.

B H —M.

SINT JACOBI PAROCHIE. 17 Aug. Hebben we verg. gehad. Twee gasten aanwezig, die later lid werden. Deze verg. werd geopend met het gedicht: „De Rooden Roepen", waarna we de „Internationale" zongen. Dan vertelde de voorz. van het 40-jarig pubileum van de S D. AP. Verder behandelde zij de brochure De Ontredderde Wereld". Na de pajze een inleiding over planmatige productie, die mooi nij de voornoemde brochure past Tot besluit e?n gedicht van A. van Scheitema: „Na een Jaar ' en tot slot „Eens". j" n