is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1070, 11-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Clulbberïchten

Clubberichten moeten gezonden worden naar mej. M. Kist, Sassenheimstraat No. 60 huis, Amsterdam (W.). Wat later dan 's Zaterdags wordt ontvangen, kan niet meer worden geplaatst.

AALSMEER. Onze club maakte 3 Maart een uitstapje naar 't P.E.N. te Bloemendaal. Veel moois op electrisch gebied is door ons bewonderd en veel lekkers is genuttigd. Op de terugtocht herinnerde de voorzitster nog even aan de h.h.-verg. van' 18 Maart waar pg.e Gerhard haar tweede lezing zal houden over „Rosa Luxemburg". Ook de gasten van 3 Maart zijn welkom. C. L. T.

AMSTERDAM. Op 28 en 29 Maart a.s. houdt de club een weekeinde in gebouw De Leeuw, Valkenburgerstraat. Door de pg.en P. Kalma— Koops en B. W .Schafer zal worden ingeleid: „De strijd voor de wereldvrede". De toegangsprijs bedraagt 25 cent, kaarten zijn in de groepen en aan het clubsecretariaat, Waalstraat 70, Zuid, verkrijgbaar. Op een flink aantal deelneemsters wordt gerekend. I. v. B.

AMSTERDAM. (Groep 10). Belegt op Maandag 23 Maart een cursus-avond in 't Zonnehuis. Spreker pg. Faber, directeur van de kinderafdeling van Hulp voor Onbehuisden. Onderwerp: Het verwaarloosde kind, toegelicht met lichtbeelden. Wij wekken de vrouwen en mannen op deze avond te bezoeken. Kaarten verkrijgbaar a acht cent bij pg. Rison, Aldebaranstraat 21 en pg.e Lokker, Saturnusstr. 1.

C. H. L.

BAAMSUM. Woensdag 11 Maart hielden we onze h.h.-verg. bij pg. Doornbos. Aanwezig waren 16 vrouwen. Door onze voorz. werden ingekomen stukken behandeld en een gedeelte van de Mededeling. Resultaat van een middaghuisbezoek was, dat we 6 nieuwe clubleden konden inschrijven, zodat onze club nu 22 leden telt. Er zijn 75 brochures besteld van „Het Plan voor de Vrouw". Iedere week wordt flink gecolporteerd met „Vrijheid, Arbeid, Brood". Volgende vergadering Vrijdag 20 Maart.

r. b.—s.

BERGEN. Op Woensdag 26 Febr. hielden we onze huishoudelijke vergadering ter behandeling van de Congresvoorstellen. Grote belangstelling bestaat vooral voor het probleem der nationale ontwapening, waarover de meningen verdeeld zijn. Bij de bespreking van een uitstapje, werd besloten dit jaar naar de Haka-fabrieken te gaan.

BUSSUM. 2 Maart hielden wij onze jaarverg ten huize van mevr. De Ruijter. Na de verslagen van secretaresse en penningemeesteresse, werden de ingekomen stukken behandeld. Het bestuur werd herkozen. De controle-commissie gedeeltelijk. Voor pge. L. Hoek kwam mevr. Balder in de plaats. Wij schreven in de afgelopen week 3 leden in. Naar de jaarvergadering te Arnhem gaan pge. Hidding en pge. D. Elseman.

Voor het kinder-Meifeest heeft de club weer haar medewerking gegeven. Na een kopje thee werd er nog een stukje uit een boek voorgelezen De clubavonden worden om de 14 dagen gehouden!

DELFZIJL. Zondag 1 Maart hield onze club haar jaarlijkse vrouwendag. De verg. was goed bezocht. Ong. 160 personen waren aanwezig. Als spreekster trad op mevr. Aarsen—Jansen uit Groningen. Het was een prachtige rede, die met de grootste stilte werd aangehoord. In de pauze werd thee geschonken. Daarna werd opgevoerd het toneelstukje: De twee zusters, gevolgd door het tablaux van de Bond. Verder werd een kleine verloting gehouden ten bate

van de kas. De prijzen waren allen door de vrouwen van de club beschikbaar gesteld. De voorz. sloot de verg. met de opwekking aan alle vrouwen, om daadwerkelijk mede te werken tot ons grote doel. G. D.—M.

DINTELOORD. Donderdag 5 Maart hielden wij onze clubavond onder leiding van pge. Wijnhoven uit Breda. Aanwezig waren 18 vrouwen. Wij zijn er 's middags op uit geweest om lezeressen voor de Prol. Vrouw te winnen en hebben vijf abonné's gewonnen. De volgende week gaan wij weer op huisbezoek. Wij rekenen erop, dat vele vrouwen aanwezig zullen zijn. Wij zijn ook een spreekkoor aan het instuderen voor het 1-Mei-feest. De versjes die wij aan het leren zijn gaan al aardig. Wij mochten nog drie nieuwe leden inschrijven, dus een goed teken. Over veertien dagen hebben wij weer een clubavond. Alle vrouwen dus aanwezig. t. N. De z.

DRACHTEN. We hielden op 3 Maart onze jaarverg., 27 leden waren aanwezig. Er heerste een opgewekte geest, we zullen de bedankjes op de Prol Vr. onderzoeken. Er werd een lid aangewezen in comm. voor verk. tentoonst. jeugdige werklozen. Plan-brochure besteld, medewerking wordt verleend Planspel 1 Mei, behandeling beschrijvingsbrief. AJg. Verg., tot afgev. werd gekozen pge. Pal—Hogeveen. De voorz. kon in deze verg. 7 nieuwe leden verwelkomen, terwijl door een moment opstaan een stille hulde werd gebracht aan ons overleden lid de Boer—Nauta.

M. H. G.

EINDHOVEN. Voor de deelneemsters aan de demonstratie en bijeenkomst te Arnhem op 15 Maart, in „Musis Sacrum", de volgende mededeling: Deelneemsters uit Stratum en Geldrop moeten zorgen kwart over zeven op de Leenderweg bij coöperatie „Help Elkander" te zijn, daar zij daar in de auto kunnen stappen. Wie liever bij de „Voorwaarts" instapt, kan dan 5 minuten later aanwezig zijn. Bewoners van Woensel en omgeving kunnen half acht bij de „SintPauluskerk instappen. Laat ieder zorgen op tijd. aanwezig te zijn, daar de auto op tijd vertrekt.

G. P.—v. D.

EDE. Op 20 Febr. heeft hier de mobilisatieverg. plaats gehad. De spreker pg. Jager hield een gloedvolle rede voor het Plan van de Arbeid en bracht ons allen aan het verstand dat het noodzakelijk is, al onze krachten in te spannen om 't Plan werkelijkheid te doen worden. De voorzitster onzer club, mevr. Veerling bood den voorzitter G. Heij van de P.P.C. een Planvlag aan. Door een inzameling was onze club hiertoe in de gelegenheid gesteld. Deze attentie werd door den voorzitter ten zeerste gewaardeerd en hij sprak de hoop uit, dat dit het symbool mag zijn, dat Ede zeker zijn deel zal bijdragen tot verwezenlijking van het Plan. Vrouwen, gij zijt er het meeste bij gebaat indien het Plan werkelijkheid wordt. Zorgt dus ook dat gij uw deel bijdraagt tot verwezenlijking. 27 Febr. hielden wij een huish. verg. Pg. Jeltje van Eek, hield aan het einde van onze verg. een inleiding over „Jeugdbeweging" wat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. 200 Plan-geschriftjes zijn besteld, dus allen aan het werk! g. t. W.—l.

GELDROP. Op Dinsdag 3 Maart hield onze commissie voor het eerst haar h.h. verg. Aanwezig waren zes vrouwen. Na de behandeling der ingekomen stukken heeft onze voorzitster pg.e Schats—Janssen voorgelezen uit de brochure „Een herinnering aan de vrouwenstrijd" van mevr. Wibaut. Er werden reeds drie abonné's gewonnen op de Prol. Vrouw. L. H. M.

GOUDA. We belegden Dinsdagmiddag 3 Maart na de leesmiddag een huish. verg. waar 21 leden aanwezig waren. Besproken werd de reis naar de Born. Aangevraagd zullen worden de data 6 en 7 Juni. Er zijn reeds 28 spaarsters en vermoedelijk zijn er nog een paar liefhebsters, zodat dit een. mooi aantal is voor Gouda. Deelneemsters voor de demonstratie zijn er niet, daar de kosten voor ons te hoog worden. Geschriftjes van de Vrouw voor het

Plan, heeft de P.P.C. er 300 voor ons besteld.Hiermede moet flink gewerkt worden. Vrouwen houdt dus allen een paar middagen vrij, • Vrouw en Man voor het Plan! M. de H.—v. V<

's-GRAVELAND. Op 15 Februari vergaderden wij huish. Als afgevaardigde naar de jaarverg. werd gekozen de voorzitster, pge. B. v. d. Poel. Er werd besloten om in overleg met P.P.C. 100 brochures te bestellen. Er gaan 5 vrouwen mee naar Arnhem voor de vredes-demonstratie.

Op 2 Maart hielden wij onze lees-avond bij pge. M. v. d. Velden. Door pge. Van der Poel werd gelezen uit Mededelingen. We zijn tevenij begonnen om het plan van de Arbeid te behandelen. Daarna werd gelezen uit „De Kosteloze School". Vrouwen blijft nu geregeld onze leesavonden volgen, opdat wij voort kunnen gaan met het Plan van de Arbeid te lezen en te lerefl begrijpen. Vrouw en Man op voor het plan!

N. v. D—W.

's GRAVENDEEL. Woensdag 4 Maart hielden we onze huish. vergadering. Aanwezig 8 leden en 2 gasten, waarvan er 1 lid werd. Dit is een mooi succes, als men bedenkt, dat zij 20 min. langs modderige wegen moet komen. Bravo! Notulen goedgekeurd. Als plaatsvervangster naar Arnhem mevr. Kamn—Nispeling. Als afgevaardigde naar Dordrecht mevr. Verdonk—Verrijp en nog meer deelneemsters. In samenwerking met de Plan-Commissie zijn 100 brochures besteld, dus vrouwen, aan het werk! Vervolgens las mevr. Kamn ons voor uit de brochure „Ontredderde wereld" en tot slot uit het prachtboek „Gij Vrouwen". Volgende vergadering 18 Maart. Willen de vrouwen hier goed op letten!

W. M. V.—V.

DEN HAAG. Op 14 en 15 Maart hield onze Club een uitstekend geslaagd week-einde. Pge. Lena Moll sprak over: Waarom dienden S.D.A.P. en N.V.V. het Plan van de Arbeid in? Zondagmorgen hield pge Hilda Verwey—Jonker een inleiding over „Ons Plan van de Arbeid". „Een duidelijke heldere en bevattelijke uiteenzetting, die grote aandacht genoot". Daar pge Verwey 's middags naar Eindhoven terug moest, stelde de Federatievoorzitter, die altijd voor de Club op de bres staat, zich beschikbaar, om de vele vragen te beantwoorden. De koffiemaaltijd waarvoor brood meegenomen was, werd heel gezellig gemeenschappelijk gebruikt; een royale partijgenote had voor een ruime hoeveelheid vruchten gezorgd: na de maaltijd las pge Tiny van der Kooy enige schetsjes en een hoofdstuk uit Merijntje voor, terwijl'pge Lena Moll met succes haar Planlied declameerde. De ledenwerfactie wordt met succes gevoerd, Deze bracht reeds 151 nieuwe S.D.A.P.-leden, bijna allen vrouwen. Bovendien steeg het aantal clubleden na 30 Sept. met bijna 200, zodat het aantal leden nu bijna 1150 bedraagt. Nu staat de colportage met de Planbrochures voor de deur. Op Donderdagmiddag 5 Maart bracht een groep van ongeveer 25 clubleden een bezoek aan de Gem. vakcursussen voor werklozen. Deze zijn 5 jaar geleden opgezet met 51 deelnemers, weinig heeft men toen gedacht, dat de economische toestand nog zoveel slechter zou worden dat na 5 jaren reeds 963 werklozen van deze curusssen profiteren. w. R. V.

DEN HAAG (Groep 9). 3 Maart hielden wij een mooie cursusvergadering, waar pg. Z. Z. Stokvis een inleiding hield over het leven der Japanse vrouwen, toegelicht met lichtbeelden. Er waren 64 vrouwen aanwezig en 3 mannelijke partijgenoten. Het was een prachtige avond en de vrouwen keerden voldaan huiswaarts.

W. J. v. V.

HARKSTEDE. Dinsdag 3 Maart hield onze club haar huish. verg. Wij hadden 5 nieuwe leden gewonnen, waarvan 3 op de vergadering waren. We voerden enige besprekingen over de Pr. Vr.. wat ten gevolge had dat zich twee van de nieuwe leden opgaven als abonné. Door de secretaresse werd verslag uitgebracht van de gew. verg. Daarna werd door een der leden voorgelezen uit de „Mededelingen" en werd er nog voorgelezen uit een paar nrs. van de Pr. Vr. Het was een mooie avond. w B L