is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1214, 21-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aanwezigen, waaronder vijftien leden van de Millaard ingestudeerd, werd door onze vrouwen goed gespeeld. Het was een goede avond. Aan het „Tiele Wibautfonds" kon ƒ 3 worden afgedragen door verkoop van spreuken, bonboekjes en kalenderblaadjes. D. v. d. W.—v. d. L.

BEVERWIJK. Op 7 en 8 Dec. Sint-Nicolaasfeest in gebouw Odeon. Op 7 Dec. waren ongeveer 145 kinderen aanwezig. De leden van de A.J.C. droegen aardige stukjes voor. Op 8 Dec. waren er ongeveer 180 kinderen. De heer Reek uit Velsen vertoonde de poppenkast. Sint Nicolaas en Piet brachten een bezoek. Liederen werden gezongen met pianobegeleiding van pge. Comis. Alle kinderen kregen een pakje mee naar huis. Vrouwen, denkt er aan om op Donderdag 22 Dec. op stap te gaan met de Kerstbrochures. Besloten is om 2 uur bij mevr. Retel vandaan te gaan. Weest allen op uw post. Ze moeten weg.

M. D.—C.

BEVERWIJK H.h.-vergadering op 29 Nov. ten huize van pge Davidson. Aanwezig 17 vr. Wat betreft de Born werd besloten om nog 1 jaar te wachten. Voor 9 Dec. gaven zich 10 vr. op om met V.A.B. op stap te gaan. Ook werd besloten om 200 Kerstbrochures te verkopen, waar zich 13 vr. voor opgaven. Voor de collecte voor de Joodse vluchtelingen gaven zich 6 vr. op. Daarna kwam het Sint Nicolaasfeest aan de orde. Besloten werd om het in 2 groepen te houden. Woensdag voor de kinderen van 9—14 jaar en Donderdag voor 3—8 jaar, daar er 350 kinderen aan deel namen. M.D.—C.

BOLSWARD. 14 Dec. h.h. verg. met 16 vr. Na opening eerst samenzang, daarna notulen en verdere mededelingen. Er zijn 200 Kerstgeschriftjes besteld. Verder werd dank gebracht aan allen, die hebben meegewerkt om onze Vrouwendag te doen slagen. Daarna is onze jaarvergadering besproken; deze zal na het afhandelen van de aangelegenheden een feestelijk karakter dragen. Verder zijn een paar zieken bezocht, daarna nog eens zingen. J. Z.—P.

BOSKOOP. Wij hielden op 30 Nov. onze vrouwendag in ons Huis. Aanwezig waren o.a. de Plan-boys uit Hillegersberg en Mevr. Mozet, declamatrice uit Rotterdam, die voor de pauze het programma verzorgden. De spr. mevr. Dekhuizen—Zeehuisen hield een rede over „Wereldrecht, Vrijheid en Vrede", die onder ademloze stilte aangehoord werd. Tot slot zongen we de „Internationale". M. KI.—B. te B.

DEN HAAG (Groep 5, Spoorwijk). Op Woensdag 28 Dec. houdt groep 5 een Kerstverg., Hildebrandstraat hoek Perrandweg, 's avonds 8 uur. Onder muzikale leiding zal gezongen worden. Na de pauze, waarin een consumptie aangeboden wordt, zal door een paar leden van de groep „Drie Novemberdagen" opgevoerd worden. De spreker zal een toepasselijke rede houden. Het bestuur wekt de leden op deze verg. bij te wonen. Leden uit andere groepen, alsmede mannelijke partijgenoten zijn welkom.

M. H. v. B.—M.

DEN HAAG GROEP 10. Groep 10 der S.D.V.C. belegt een Kerstvergadering in samenwerking met afdeling 10 S.D.A.P. op Donderdag 22 Dec. in 't Gebouw, v. Egmondstraat 130. Dr. J. C. A. Vetter zal een Kerstrede houden. Voorts declamatie door pge. S. v. Gelderen de Vries, en muziek. Waarde pgen houdt deze avond vrij.

C. de R.

DEN HELDER. 9 Dec. hield onze club een h.h. verg. in het gebouw V.E.N.T.A. aan de Westgracht. Pg. D. van der Mast besprak voor ons het boek van Ernst Glaeser „De laatste man in burger". Met grote aandacht werd naar de inleiding geluisterd. Als lid voor de Vrouwen-PropagandaCommissie werd pge. Smith—Fluiter candidaat gesteld, terwijl zes clubleden zich opgaven tot het bijwonen der verg. te Alkmaar, Twee honderd kerstbrochures werden besteld. Voor het 3-daags zomerreisje naar „De Born" gaven zich voorlopig 6 vrouwen op. Hierna sloot de voorzitster de vergadering, nadat zij een nieuw clublid hartelijk welkom had geheten.

H. J v. d. V.—O.

EDAM. 7 Dec. h.h. verg. in „Ons Huis". Voorzitster dankte allereerst de commissie van het St.-Nicolaaskinderfeest voor het vele werk en

het goede verloop. Wij wonnen drie abonnée's op de Pr. Vr. Hierna werd de beschrijvingsbrief behandeld van de gewestelijke verg. Er zijn 200 Kerstbrochures besteld. Tien partijgen. gaven zich op om te colporteren. Na de thee las de voorz. uit het boek „Een verlatene". Na gezamenlijk gezongen te hebben sloot de voorz. de vergadering. T. H.—R.

EELDE—PATERSWOLDE. We wonnen drie nieuwe lezeressen op De Prol. Vr. 26 Nov. hielden we onze Vrouwendag met 37 vr. Als spr. hadden we S. v. d. Veen uit Zuidhorn. We verkochten 34 kalenders. De coöperatie tracteerde ons op koek. Onze medewerkenden waren voorts pg. Van Wijngaarden en Koos v. Zeijlen. De Vrouwendag mag goed geslaagd heten. We verkochten 100 vredesgeschriftjes. Hadden 10 St. Nicolaasplaten en bestelden 50 Kerstbrochures. A. H.—W.

ENKHUIZEN. Op 8 Dec. jaarverg. Aanwezig waren 26 leden. Ingekomen stukken werden behandeld, daarna volgde het jaarverslag van de secr. Pge. Kool—Visser en pge. Boendermaker— De Vries hebben zich uit het bestuur teruggetrokken; de overige 5 bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Er zijn 200 Kerstbrochures besteld, waarmee op 22 Dec. zal worden gecolporteerd. Als afgevaardigde naar de gewest, jaarverg. te Alkmaar werd pge. Soeverein—Saai gekozen. Tot slot las de voorz. nog voor uit „Mededelingen". A. de J.—G.

GORKUM. 30 Nov. Vrouwendag. Tevens herdachten wij ons vijfjarig bestaan voor een geheel bezette zaal in Roxy. Nadat de voorz. geopend had, werd „Kameraden" gezongen. Direct al bleek, dat er een prettige geest in de zaal heerste. Toen dan ook mevr. Smit— Pieters haar rede hield was het zo stil, dat haar goede rede wel tot aller harten door moest dringen. Daarna was er gelegenheid tot complimenteren, waarvan door verschillende verenigingen gebruik werd gemaakt. Daarna pauze met verloting. Toen werd „Drie Novemberdagen" opgevoerd, dat heel goed gespeeld werd. We sloten met een lied. A. v. D.—De R.

GRONINGEN. Op 23 Nov. Vrouwendag. De bovenzaal van „De Harmonie" was vrijwel geheel gevuld. De spr., mevr. A. Wolther— Arnolli, zette op duidelijke wijze de leuze uiteen. Het spreekkoor en het dubbelmannenkwartet, gevormd door een aantal onderwijzers, verleenden medewerking. In de pauze werden spreuken en kalendertjes verkocht. Van de Kerstbrochure zijn weer 1500 ex. besteld. Onze eerstvolgende huish. verg. op Woensdag 28 Dec. wordt weer gehouden in het Buurthuis.

A. M.—R.

HARKSTEDE. 3 Dec. Vrouwendag in ons Dorpshuis, welke goed geslaagd mag heten. Mevr. de Vries—Prowijn hield een mooie rede.

De arbeiders mandoline club „Kunst en Strijd" van Groningen gaf iets moois in muziek en zang. Een tombola zonder nieter, werd gehouden. Een vijftigtal mannen en vrouwen was aanwezig. Het was een avond, die af was. 13 Dec. h.h. verg. Vier nieuw leden waren m ons midden, door een enkel lid in een middag gewonnen. Wij roepen ze een hartelijk welkom toe in onze rijen. Verder werden de ingekomen stukken behandeld. Twee afgevaardigden gaan Vrijdag 16 Dec. naar de gewestelijke vergadering te Groningen. Door een drietal leden werd iets voorgelezen. Daarna een gezellig praatje.

W. B.—L.

HEERENVEEN. Onze Vrouwendag op 28 Nov. was goed bezocht. Met aandacht werd geluisterd naar de mooie rede van pg. Sikkes— Hartelust, en „Drie Novemberdagen" dat zeer verdienstelijk werd opgevoerd. Verder muziek van Kuiken en Nijdam, waarna pg. v. d. Wal— v. d. Wal declameerde. In de pauze een kopje tljpe en verloting. Tot slot werd staande „Morgenrood" gezongen. Er zijn door onze club 200 11 Nov. geschriftjes verkocht en het Tiele Wibautfonds bracht vijf gulden op. Eén nieuw lid. J. de L.—de B.

HILVERSUM 13 Dec. j.1. een bijeenkomst in „Ons Gebouw", die zeer goed bezocht was. Nadat o.a. door de penningm. financieel verslag was uitgebracht van de Vrouwendag, besprekingen waren gewijd aan het steunfonds van de „Prol. Vrouw" en een excursie naar de nieuwe zuive¬

ringsinstallatie en pge. Zandwijk de brochurehandelaarster, ons nog eens extra had opgewekt om met de Kerstbrochure op stap te gaan, kreeg pg. I. Monas het woord over „De Jodenvervolging in de loop der tijden". Zeer uitvoerig behandelde spr. dit bij uitstek actuele onderwerp, het zowel van historische zijde als psychologische zijde belichtend. Het was een buitengewoon leerzame avond. R. E. PI. v. D.

HOORN. Op 28 Nov. hebben wij onze Vrouwendag gehouden, die zeer geslaagd is. Als spr. hadden wij pge. Straalman Kremer, die een mooie rede uitsprak. Opgevoerd werd „3 November dagen", wat aller aandacht had. Tot slot werd een declamatorium (Aan het graf van den onbekenden soldaat van mevr. Hazelhorst Tros) opgevoerd, wat niet naliet diepe indruk te maken. Het geheel was een mooie avond

T. V.—M.

ILPENDAM. Zondag 11 Dec. met ons drieën naar de gew. vèrg. geweest, waar we een pracht dag gehad hebben. Tot onze spijt zijn we twee goede leden kwijt geraakt, een door vertrek naar elders, waarmee we een actief lid verloren hebben, en een door overlijden. Zij was wel geen werkster, maar toch is ze ons trouw gebleven vanaf de oprichting van onze club.

H. T.—de H*

KOEDIJK. Op 30 Nov. j.1. hebben wij onze Vrouwendag op bescheiden wijze in eigen kring gevierd. Pge. W. Krul van Schagerbrug sprak op eenvoudige, doch zeer duidelijke wijze voor ons. Na de pauze las pge. Otto nog een gedicht en een Ghetto-gijntje. Al met al een goede avond. Op 8 Dec. j.1. hebben wij een h.h. verg. gehouden ten huize van pge. Z. Rickwel—Vegtj Opkomst 11 leden. Notulen goedgekeurd. Tot afgev. naar de Gew. Verg. te Alkmaar werd de voorz. M. Butter—Grin benoemd, bovendien gaan er nog 2 leden mee. 75 Kerstgeschriftjes zijn besteld. Tot slot werd nog uit de „Mededelingen" gelezen. D. L.—G.

KOOG-ZAANDIJK. H.h. verg. 13 Dec. in het Eigen Gebouw. Opkomst goed; 26 leden. Notulen goedgekeurd. Onder ingek. stukken bericht over De Born-bijeenkomst in 1939. Een 12-tal vrouwen geeft zich hiervoor op. Voorlezen verslag Gew. Vrouwendag. Met Kerstgeschriftje hopen wij Dinsdag 20 Dec. op stap te gaan. Na zingen van „De Gedachten zijn vrij" sluiting N. P.—K.

LANDSMEER. 3 Dec. hebben wij ons St; Nicolaasfeest gevierd met 105 kinderen. Het is schitterend geslaagd. Woensdag hebben we vergaderd voor de benoeming van een afgev. naar de Gew. Jaarverg. Gekozen pge. Beier—Bruin; Vrouwen in verband met de Kerstdagen, 2 maal achtereen leesmiddag, n.1. Dinsdag 13, en Dinsdag 20 Dec. Neemt hiervan goede nota.*)

G. de J—K;

*) Dit bericht kwam te laat binnen voor het nr. van 14 Dec.

LEEUWARDEN. 30 Nov. Vrouwendag, welke uitstekend is geslaagd. Aan de voorz., die ziek is, werden bloemen gezonden. Mevr. Toornstra sprak een mooie rede uit. De A.J.C. voerde het spel op „Op reis met de Vliegende Hollander." Ze oogstten een hartelijk applaus. Na de pauze werd door leden van de club „Opgang" ten tonele gebracht. De muziek werd verzorgd door het gezelschap-Van der Veer. Spel en muziek viel bij de aanwezigen zeer in de smaak.

A. H.—v. d.

LEMMER. 2 Dec. jaarverg. in „Us Honk". Het ledenaantal was vooruitgegaan. Van de Kerstgeschriftjes zullen 100 stuks worden besteld. Vier leden namen op zich deze te ver» kopen. T. de Blauw—Jongsma bracht een uitvoerig verslag uit van de gew. verg. te Leeuwarden. S. v. d. Veen—Jongsma en F. de Vries —Bast werden herkozen. A. de B.—V.

MAASDIJK. 24 Nov. te zamen met Naaldwijk onze vrouwendag, die in alle opzichten uitstekend is geslaagd. Als spr. Mw. Benthem de Wilde, die een mooie rede hield. Verder declamatie en prachtige zang door Mw. Popma—« v. d. Puil, die begeleid werd door Mejuff. A; Hos. „Drie Novemberdagen" werd door onze leden keurig gespeeld. In de pauze werd thee geschonken en een inzameling gehouden voor het. Th. Wibaut fonds. De opkomst was zeer goed. De kerst brochures zijn besteld. Vrouwen