is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1218, 18-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klederdrachten

kunnen verschillen

maar een goed bouillonblokje heeft steeds hetzelfde uiterlijk: geel-rood ötib-ot mot Ho naam Marrni" en de

V iUVl . II- 3 3- -

Kruisster -y- er op. Daarop dient U te letten wanneer U een fijne Bouillon wilt bereiden.

Maggi's Bouillon is in alle opzichten „af".

de bouillon met een reputatie!

MAGGI5 BOUILLON

c

0 OPERATIES

APPINGEDAM. Op 5 Jan. herdacht de club haar 10-jarig bestaan, waarbij ook enkele mannelijke partijleden aanwezig waren. De avond werd eenvoudig en gezellig doorgebracht. Bloemen en een tractatie verhoogden de gezelligheid. Bij haar opening liet de voorz. het ontstaan en bestaan van de club de revue passeren en bracht een woord van dank aan de vorige leidsters, de pgn. De Vries—Prowijn en Van der Meulen-Houwer, die verhinderd waren om aanwezig te zijn. L. Smit overhandigde de club namens de afd. S.D.A.P. een enveloppe met inhoud. Verder kregen we van H. Bolhuis leuke voordrachten. S. H. D.

DEVENTER. In het clubbericht van 4 Januari stond, dat p.ge Mansholt in de plaats van p.ge Kuiper was gekozen. Dit moet zijn: p.ge Mansholt werd als nieuw bestuurslid gekozen.

G. B.

DIEPENVEEN. Jaarverg. op 10 Dec. De jaarverslagen van de secr. en penningm. werden onder dankzegging goedgekeurd. Het bestuur is herkozen. Voor een uitstapje naar de Born zal gespaard worden. Er werd besloten om in 't vervolg de vergaderingen te openen met een lied uit de liederenbundel. De voorz. las tot slot voor uit „De fabrieksarbeiders". Volgende vergadering bij pge. J. Loots—Wolt. D. t. H.—B.

DONGJUM: 11 Jan. hielden we h.h. vergadering, ten huize van S. Blanksma—Berboer. De opkomst was matig. Ingekomen stukken werden behandeld. Er werd gespaard en verder las p.ge L. Bleeksma—Pons voor uit „Het donkere licht". Er werden 25 Kerstgeschriftjes verkocht. Onze Vrouwendag hebben we hier voor de eerste maal gevierd. Deze is uitstekend geslaagd. Tevens werd het 10-jarig bestaan der club herdacht. J. Plantinga—Oegema en A. Sijtsma— Keizer waren 10 jaar bestuursleden geweest. Hun werden bloemen aangeboden, evenals de club, die met verscheidene bloemstukken en twee boeken werd vereerd. 25 Jan. houden we weer leesclub. T. T.—W

ENSCHEDE, afd. 3. 11 Jan. ledenvergadering bij p.ge Coudron, die goed bezocnt was. De voorz. heette enkele nieuwe leden, die uit andere afdelingen overgekomen waren, welkom. Daarna werd uit de nieuwe bundel gezongen. De notulen werden goedgekeurd. Het jaarverslag van het gewest werd behandeld. Naar de gewestelijke vergadering in Zwolle werden p.ge Wed. v. d. Heuvel en p.ge M. Appels—Wevers als afgevaardigden benoemd. P.ge Knoopers zal als gast meegaan. Er werd een leesclubje opgericht, dat iedere Donderdagmiddag gehouden wordt onder leiding van p.ge Landman. Na het afhandelen van de agenda, werd deze goede vergadering met het zingen van onze liederen besloten.

G. v. d. H—E.

EINDHOVEN. Voorstellen voor de op 1 en 2 April te houden jaarvergadering van de Bond kunnen tot 20 Januari a.s. schriftelijk worden ingediend bij de secretaresse, Leenderweg 217. Zoals reeds bekend is, organiseert het Gewestelijk Bestuur in de maand Mei of Juni een uitstapje naar „de Born" voor het gehele gewest Noord-Brabant. Daaraan kunnen deelnemen leden van de S.D.V.C. en leesclubleden, kosten zijn ± / 2.50. Er bestaat gelegenheid tot spa¬

ren. Vrouwen, die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich opgeven bij p.gen v. Raay, Bos, Knollema, De Jager en bij de leesclubleiders. A. J.—V.

GRONINGEN. Op 28 December 1938 Kerstvergadering. Aanwezig 93 leden. Van dit Kerstgeschriftje waren 1500 ex. besteld. Wegens de felle kou werd de colportage een week uitgesteld. In enkele wijken kon het groepshoofd geen medewerking krijgen, zodat er nu 200 brochures zijn blijven liggen Jammer hè?! Voor de cursus, welke georganiseerd wordt door de Vereniging voor luchtbescherming gaven zich 28 deelneemsters op. Voor de cursus „Hygiëne" georganiseerd door I. v. A. O. en de S. D. V. L. waren 36 deelneemsters. Willen de leden van het spreekkoor er aan denken, dat wij allen geregeld de repetities moeten bezoeken? Nieuwe leden speciaal jongeren, zijn van harte welkom. De Kerstvergadering werd opgeluisterd door de p.gen H. Segaar en A. Meyer—Rugge, die beiden iets voorlazen. Onze jaarvergadering wordt gehouden op 25 Januari. De leden ontvangen hiervoor een convocatie. Niemand verzuime deze belangrijke vergadering.

A M —R.

DEN HAAG. Op Maandag 23 Jan. houdt de club een huish. cursusverg. Er worden dan de voorstellen voor de jaarverg. van. de Bond beha'tideld. Tot uiterlijk Woensdag 18 Jan. kunnen aan het secretariaat, Columbusstraat 276, voorstellen worden ingediend. Na afhandeling van dit deel zal de voorzitter van de Federatie, P. Gardenier spreken over: Prov. Staten en de verhouding ten opzichte van andere overheidsorganen. Een belangrijke vergadering dus, die te 8 uur in het Volksgebouw wordt gehouden. Toont uw belangstelling, die juist in deze tijd zo nodig is en verschijnt in grote getale.

W. R.—V.

MARSUM. Op 9 Januari verg. onze club huish. Nadat de voorz. veel strijdkracht en moed gewenst had aan de leden in 't komende jaar, werden de notulen gelezen en de ingekomen stukken behandeld. 100 Kerstgeschriftjes waren besteld, welke gedeeltelijk verkocht en verspreid zijn. Mevr. Toornstra vertelde daarna over Palestina en las uit een boek. Alles in verband met de hedendaagse toestand. Het was een mooie avond. Aanwezig 13 leden. Volgende verg. 13 Febr. W. de W.—T.

VLAGTWEDDE. 17 November 1938 is te Vlagtwsdde een vrouwenclub opgericht. Er gaoven zich 9 vrouwen als lid op. Vier gaven zich op als abonné van „De Proletarische Vrouw". Inleidster mevr. Baarveld—Voet uit Groningen. 6 Jan. werd er ten huize van mej. Korte— Hommes eenx vergadering gehouden met als leidster Mej. Zijlvaart—Vlieg uit Winschoten. Wegens ziekte kon onze voorz. niet aanwezig zijn. Er gaven zich drie nieuwe leden op.

De G.—E.

WIERINGERMEER. De club hield 9 Januari een bijeenkomst. Tot onze blijdschap was onze leidster pge. Wagpmaker weer in ons midden. De ingezonden stukken werden behandeld en verslag uitgebracht van de Gew. verg. gehouden 11 Dec. te Alkmaar. Hierna werd besproken de mededeling over: „Duitsland's vroegere kolonisatie". G. J. N.

COÖPERATIE

„VOORUITGANG" U.A.

HAARLEM Kantoor Mr. Cornelisstraat 7 Broodbakk&rij — KoekbakkeriJ Kruidenierswaren, Brandstoffen.

U. M. I. -MELK

VEILIG

Vleutenseweg 43, tel. 11675 Hofleverancier

1 Een dubbele geruststelling!

Vrouw en kind beschermd als de verzorger te vroeg mocht heengaan öf een flinke som gelds voorvaders en moeders oude dag — ziedaar wat U tegen een kleine jaarlijkse premie bij de Centrale klaarspeelt. En als U democratisch denkt, hebt U nög een reden om Uw verzekering bij de Centrale af te sluiten, want De Centrale steunt financieel da moderne arbeidersbeweging en vele sociale arbeid.

Wie niet adverteert, WORDT VERGETEN!