is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 9, 15-02-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theek van geschriften, welke haar doel in het bijzonder en de vrouwenbeweging in het algemeen betreffen.

Van de geldmiddelen.

Art. 23. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit alle gelden en bezittingen, op den dag der ontbinding van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen en de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen aan deze toebehoorende en krachtens de ontbindingsbesluiten dier vereenigingen aan deze vereeniging overgedragen.

De inkomsten bestaan uit:

a. de jaarlijksche contributies, door de leden verschuldigd;

b. giften en legaten, aan haar gedaan;

c. renten van belegde gelden;

d. opbrengst van verkochte geschriften;

e. alle andere eventueele baten, uit welken hoofde ook voortvloeiende.

Nazien rekening en verantwoording.

Art. 24. Het hoofdbestuur is belast met het beheer der gelden. De jaarlijksche rekening en verantwoording van de(n) penningmeester(esse) wordt onderworpen aan de goedkeuring eener commissie, bestaande uit 3 gewone leden of haar (hun) plaatsvervangers(sters), telkenjare door de algemeene vergadering te benoemen.

Van deze leden moet ten minste één lid deskundige zijn op boekhoudgebied.

De goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor het beheer.

Beschikking over het kapitaal.

Art. 25. In buitengewone, spoedeischende gevallen kan het hoofdbestuur het kapitaal der vereeniging aanspreken voor ten hoogste 1/10 gedeelte en wel één keer in het loopende vereenigingsjaar.

Het kapitaal der vereeniging kan voor meer dan 1/10 gedeelte niet worden aangesproken dan uit hoofde van een besluit der algemeene vergadering, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen genomen.

Van de vergaderingen.

Art. 26. Ten minste één keer in het jaar wordt een algemeene vergadering gehouden (jaarvergadering), zoo mogelijk in de maand Mei.

In deze jaarvergadering wordt:

le. mededeeling gedaan van den toestand der vereeniging en haar afdeelingen en van de werkzaamheden van hoofdbestuur en afdeelingen (jaarverslag);

2e. rekening en verantwoording gedaan over het beheer der gelden, benevens een begrooting ingediend voor het komende jaar;

3e. zoo mogelijk een belangrijk onderwerp, het doel der vereeniging betreffende, toegelicht en besproken.

Stemmen.

Art. 27. Over alle voorstellen, op de agenda vermeld, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen heeft een tweede vrije stemming plaats. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt steeds bij ongeteekende

gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats; is dan nog geen meerderheid verkregen, dan heeft een stemming plaats tusschen die 2 personen, welke de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Staken dan de stemmen weer, dan beslist het lot.

Art. 28. Zoo vaak het hoofdbestuur dit noodig acht of wanneer 1/5 der afdeelingen met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen dit verzoeken, worden er buitengewone algemeene vergaderingen door het hoofdbestuur belegd.

Van het huishoudelijk reglement.

Art. 29. Het huishoudelijk reglement der vereeniging wordt vastgesteld en gewijzigd in een algemeene vergadering der vereeniging.

Het bevat de punten, waarvan de nadere regeling of verdere uitwerking in deze statuten aan dat reglement wordt opgedragen, en alle andere regelingen van huishoudelijken aard, van belang voor de vereeniging.

Het mag niets bevatten, in strijd met of in afwijking van deze statuten.

Aansluiting bij en uittreding uit andere vereenigingen of lichamen.

Art. 30. Aansluiting der vereeniging bij nationale of internationale vereenigingen of lichamen en uittreding daaruit vindt niet plaats dan uit kracht van een besluit der algemeene vergadering.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Verandering in deze statuten kan slechts gebracht worden door een besluit der algemeene vergadering, genomen met minstens 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Het voorstel daartoe moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste 6 weken vóór die vergadering aan de leden bekendgemaakt zijn.

Veranderingen der statuten treden niet in werking dan nadat zij Koninklijk zijn goedgekeurd.

Overgangsbepalingen.

Art. 32. In afwijking van art. 10 dezer statuten wordt tot 3 Mei 1931 het hoofdbestuur der vereeniging gevormd door de beide hoofdbesturen gezamenlijk der ontbonden Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen en Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen.

Deze personen verdeelen onderling de functies, met dien verstande évenwei, dat de penningmeesteresse van laatstgenoemde vereeniging als penningmeesteresse der nieuwe vereeniging zal fungeeren tot 3 Mei 1931.

Art. 33. In de gemeenten, waar beide genoemde vereenigingen een afdeeling hebben, wordt haar eveneens tot 3 Mei 1931 de gelegenheid gegeven de samensmelting voor te bereiden in onderling overleg.

Art. 34. Leden der Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen en der Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, welke over het jaar 1930 een jaarlijksche contributie van minder dan ƒ 2,50 betaalden, zullen desgewenscht als leden der vereeniging tegen dit lager bedrag worden aangeslagen.

Van deze lagere contributie behoeft slechts de helft aan het hoofdbestuur te worden afgedragen.

Art. 35. Zoolang het huishoudelijk reglement der ver-