is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 12, 15-05-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen, getuige den tegenstand van nog zoovelen die tot den drempel van 't stadhuis aan onze zijde staan.

Moge Mevrouw Wibauts brochure een krachtig wapen des geestes in onzen strijd blijken te zijn. M. C. T.

BUITENLAND.

Mevr. Corbett.

Wij vernemen met deelneming het overlijden van Mevr. Corbett, de moeder van onze internationale presidente, Mevr. Corbett Ashby. De bezoekers van de intern, congressen zullen deze vriendelijke persoonlijkheid die zulk een levendig belang stelde in den arbeid van haar begaafde dochter, niet licht vergeten.

Ontwapenings-conferentie.

Mevr. Paolina Luisi, lid van ons intern. H.B. en gedelegeerde voor Urugay naar Genève, werd daar voor haar land benoemd in het Comité voor de Luchtmacht; en later aangewezen om deel uit te maken van het comité tot onderzoek naar het Chineesch-Japansch conflict. „Jus" vermeldt deze berichten met gerechtvaardigden trots.

Burgemeesteres van Pretoria.

Mevr. Mabel Malherbe, de oprichtster en redactrice van „Die Boerevrou" is thans burgemeesteres van Pretoria.

Toen zij tot burgemeesteres gekozen was van Pretoria, is zij begonnen met den alcohol uit het stadhuis te verbannen. In haar intrede zeide zij het volgende:

„Dis die eerste maal dat Pretoria 'n Burgemeesteres sal hê en ek weet dat u almal sal besef dat die posiesie 'n bietjie moeilik gaan wees. Ons is sulke slawe van die gewoonte dat alles wat nuut is, altijd moeilik is. Maar al is. dit moeilik sal dit darem niet onmoontlik wees nie. Almal wat my ken sal weet dat moeilikede my altijd as 'n spoorslag dien tot groter inspanning en ek sal uitstekende hulp hê. Want al is die vroue bly dat een van hulle die eerste burgemeesteres sal wees, noudat ons 'n groot stad geword het voel ons almal dankbaar oor die feit dat die mans gehelp het om haar daar te plaas. Dus sal ons saam werk soos één span."

N. Rt. Crt.

Overwinning in Brazilië.

In Zuid-Amerika heeft het voorbeeld van Spanje indruk gemaakt, want volgens de voor eenige maanden aangenomen nieuwe kieswet van bovengenoemd land zijn voortaan kiezers alle Brazilianen zonder onderscheid van sexe, die den leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.

De eenige uitzondering voor de vrouwen is die, dat er stemplicht is voor alle mannen onder de zestig maar niet voor de ouderen, èn — niet voor de vrouwen. Als men nog eens een stapje verder ging en alle vrouwen die tegen v. k.

zijn het stemmen verbood? Daar zou o.i. wat voor te zeggen zijn. Behalve dit eene zonderlinge art. is de regeling dezelfde als die van de kieswet van den Braz. Staat Rio Grande do Norte, waar zooals onze lezeressen weten dit recht reeds jaren geleden door den toenmaligen gouverneur J. Lamartine aan de vrouwen werd verleend. Dr. Bertha Lutz, de pres. v. de Braz. Ver. v. d. Vooruitgang der Vrouw wees er met voldoening op, dat haar land de eerste van de Z. Amerik. republieken was, dat haar vrouwen als burgeressen erkende. Zij vertrouwde dat ook de andere Spaansch sprekende staten dit voorbeeld spoedig zouden volgen.

JUS SUFFRAGII

Dr. ALICE SALOMON.

In het Pestalozzi Fröbelhaus werd een eenvoudige thee gegeven voor de 60ste verjaardag van Alice Salomon. Dr. Alice Salomon is Vice-Presidente van „international council of women"; in Duitschland heeft zij het sociale vrouwenwerk in het leven geroepen. Er waren vele vrienden, medewerkers en proeminenten gekomen om haar geluk te wenschen. Ministerialratin Dr. H. C. Weber overhandigde in naam van drie ministeries, Welvaart, Kuituur en Handel de zilveren Staatsmedaille, Professor Bergmann, deken van de faculteit van geneeskunde van de Universiteit het Eeredoctor Diploma voor geneeskunde. Dr. Domenicus, Direktor van het Pestalozzi Fröbelhaus deelde Dr. Salomon het besluit mee, dat de Soziale Frauenschule thans den naam van Alice Salomonschule dragen zal. Het toppunt van den avond was een rede van Dr. Alice Salomon, waarin zij voor alles dankt, en over haar leven spreekt, dat zij zeer gelukkig noemt.

F. MEYER-COHN Matthaei Kirchstr. 4 Berlijn W.

UIT DE AFDEELINGEN.

Bergen o. Zoom. Woensdag 20 April hield onze afdeeling haar jaarvergadering. De samenstelling van het bestuur bleef dezelfde, alleen met dit verschil, dat Mej. Allan weer gewoon lid van het bestuur werd en Mevr. Breedvelt-de Waal het secretariaat op zch nam. Het aantal leden bleef 51. Als afgevaardigde naar de Alg. Vergadering werd gekozen Mej. A. C. der Kinderen.

Na afloop der vergadering hield Zuster F. Meyboom uit den Haag een lezing over „Ziekenverpleging en Maatschappij". Het bestuur meende goed te doen dit zeer urgente onderwerp eens te laten belichten door iemand, die haar sporen op het gebied der ziekenverpleging verdiend heeft. En Zuster Meyboom is er volkomen in geslaagd ons een duidelijk en objectief beeld te geven van hetgeen er op het gebied der ziekenverpleging te doen valt, van de verschillende leemten, die er bestaan en ook wat de toekomst den jongen meisjes, die opgeleid willen worden tot verplegende, biedt. Het was voor alle aanwezigen een leerrijke en aan-