is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 5, 15-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stratie gehouden welke, onder leiding van Dame Adelaide Livingstone en Mej. Rosa Manus georganiseerd, een groot succes was. Op de bijeenkomst werd een resolutie aangenomen die den volgenden morgen door een groote deputatie aan den President der Ontwapeningsconferentie werd aangeboden. Deze resolutie vormde een basis der besprekingen bij de heropening der Conferentie. Mej. Rosa Manus voerde bij deze gelegenheid het woord uit naam der internationale vrouwenorganisaties.

Vaak reeds werd op de bestuursvergaderingen der laatste jaren naar mogelijkheden gezocht om tot samenwerking te komen met andere internationale vereenigingen. Helaas is daarvan tot heden nog weinig of niets terecht gekomen; als het erop aankomt, blijft elk aan eigen individualiteit krampachtig vasthouden en is men bang zich aan koud water te branden voor het geval dat de Wereldbond al te vooruitstrevend mocht blijken te zijn. In September zijn in Genève speciale bijeenkomsten gehouden van afgevaardigden van den Wereldbond en van den Internationalen Vrouwenraad ter bespreking van verschillende punten waarop beide organisaties samen zouden kunnen werken. De Wereldbond in het bijzonder had graag gezien dat er voortaan slechts één internationaal blad werd uitgegeven; men was zelfs zoover gegaan de Vrouwenraad te verzoeken haar redactrice te mogen hebben voor de uitgave van één gezamenlijk blad, waarbij elk der deelnemende organisaties eenige pagina's voor zich zelf zou hebben terwijl de rest dienst zou doen voor gemeenschappelijke mededeelingen. De Vrouwenraad wilde helaas echter op geen manier hierop ingaan en wees de voorstellen af. De enkele leden van het Bestuur van den Internationalen Vrouwenraad die wél samenwerking wilden, moesten het onderspit delven zoodat de kans op een intensief samengaan voor het oogenblik althans nihil is, wat zeer te betreuren valt. Wèl was reeds vroeger besloten eventueel gezamenlijke vergaderingen te beleggen.

Met het Comité voor Vrede en Volkenbond en het Comité v. Vrouwenarbeid zullen nu op het aanstaand congres van den Internationalen Vrouwenraad in Juli te Parijs gezamenlijke vergaderingen gehouden worden, wat ten minste een stap in de goede richting beteekent. Eveneens is op voorstel van Senator Plaminkova besloten in Parijs een demonstratie te houden samen met andere internationale vrouwenorganisaties (in den geest van de demonstratie zooals die in 1930 in den Haag gehouden werd voor de nationaliteit) voor het recht op arbeid der gehuwde vrouw.

Op 2 en 3 Juli zal tevens een gezamenlijke bijeenkomst gehouden worden voor „Gelijke Arbeidsvoorwaarden".

Vermeld dient te worden dat in het officieele Bulletin van December jl. van het Internationale Arbeidsbureau te Genève erop gewezen is dat in de Delegaties die naar de arbeidsconferentie gezonden worden, vrouwen mogen worden benoemd.

Verder wordt op 5 Juli een gemeenschappelijke vergadering belegd van de beide comité's voor Vrede en Volkenbond, terwijl drie bestuursleden van den Wereldbond, Mrs. Ashby, Mlle Gourd en mej. Manus het Congres van den Internationalen Vrouwenraad zullen bijwonen.

Onze Presidente, Mrs. Corbett Ashby heeft een kort bezoek gebracht aan NoordAmerika waar zij de 9e Conferentie der Cause and Cure of War medemaakte. Haar boot kwam ongelukkigerwijze, door storm vertraagd, precies een dag te laat aan en met kunst- en vliegwerk moest Mrs. Ashby naar Washington gebracht worden, waarbij zij in den trein haar reistoilet voor avondkleeding moest verwisselen om dan nog net op het nippertje te kunnen verschijnen aan het diner, dat te harer eere gegeven werd en waar zij en Mrs. Rooseveld de groote speeches van den avond hadden uit te brengen. De toespraak werd per radio doorgegeven en was een schitterend succes. Gedurende de 9 dagen van haar verblijf in Amerika heeft Mrs. Ashby 11 officieele toespraken gehouden, tweemaal voor de radio gesproken, ongeacht nog de lunches, teas, diners die te harer eere waren georganiseerd. Den laatsten avond