is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 9, 15-02-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de JAARGANG

15 FEBRUARI 1935

NUMMER 9

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 - DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer 110444 Kantoor den Haag Leden ontvangen het blad gratis Losse nummers 15 ct.

HOOFDBESTUUR: Pres.: E. H. Piepers; Vice-Pres.: Mr. B. Bakker-Nort, Rosa Manus; ie Secr.: A. E. v. Braam Houckgeest-Schroot; 2e Secr.: Mr. D. J. Veegens; ie Penn.: C. M. Meijers; 2e Penn.: j. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Ch. L. Polak-

Rosenberg, J. W. Huizenga-Huisman, Mr. B. C. Goudsmit, S. v. d. Hoeve-Bakker. COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, S. v. d. Hoeve-Bakker, J. W. Beels, Mr. A. v. Dullemen, A. E. van Braam Houckgeest-Schroot, M. A. Cohen Tervaert-Israels, Zeekant 104a, Schevcningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman,

Prof. Mr. H. v. Goudoever.

INHOUD: B. B. N. In Memoriam Mevrouw Marcus Nyland. - Algemeene Vergadering Statutenwijziging. - Voorstellen van de Afdeelingen. - B. B. N. Vrouwen, luistert een oogenblik. - Ch. L. P.-R. Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. - E. H. P. Aan de Jongeren. - E. A. Jongeren-conferentie. Voor en na de Jongeren Conferentie. - M. Stibbe-Knoch. Onrecht. - Af. W. Alderts. Een vrouwelijk beroep bedreigd. Mr. B. C. Goudsmit. Beroepsarbeid der gehuwde vrouw. - E. C. v. D. en C. M. B. S. Boekbesprekingen - Uit de Afd. Bergen op Zoom, Voorburg, Roermond, Den Haag. - Uit onzen lezerskring. - De voordelen der zwakheid. - C. Af. Meijers, Congres te Istanboel. - Social Events. - Nieuwe correspondenten. - Verbetering. - Rectificatie.

in memoriam mevrouw marcus nyland

Mevrouw Marcus Nyland is van ons heengegaan. We wisten dat een ongeneeslijke kwaal haar krachten sloopte. En ook hoe heldhaftig zij haar lijden droeg; zonder klacht, altijd denkend aan anderen.

Zoo was zij met haar warme, rijke persoonlijkheid en haar innerlijk sterk geloof.

Hoe zeer zij gewaardeerd werd in land en woonplaats, daarvan getuigde de enorme belangstelling op Westerveld op Woensdag 30 Januari 1.1. Van alle kanten was een groote schaar mannen en vrouwen opgekomen om haar te begeleiden opdenlaatsten gang. Velen voelden zich geroepen openlijk te getuigen van hun dankbaarheid voor al hetgeen Mevr. Marcus heeft gedaan voor de openbare zaak, voor de belangen der vrouw.

Lange jaren heb ik haar gekend, en haar kennen, veel van haar houden en haar waardeeren was één. Met haar helder verstand en warm hart stond ze steeds in de voorste rijen in den strijd tegen onrecht en verdrukking. Zoo behoorde ze van den eersten tijd af tot de strijdsters voor Vrouwenkiesrecht. En na de politieke ontvoogding der vrouw, sprak het als van zelf, dat zij geroepen werd het algemeen belang, en ook de vrouwenbelangen te dienen in den Gemeenteraad van Apeldoorn, en in de Provinciale Staten van Gelderland.

Op welk een verdienstelijke wijze zij dat heeft gedaan daarvan spraken de burgemeester van Apeldoorn en anderen. Mevrouw Marcus heeft zich door haar werk en haar persoonlijkheid een monument opgericht in de harten der bevolking van haar gemeente. Dat getuigde eveneens de voorzitter van het bestuur van de Nijverheidsschool. Zij was daarvan de leidende kracht en ziel, die ondanks vele moeilijkheden in het belang van de Apeldoornsche meisjes de oprichting heeft doorgezet. Van groote waardeering spraken ook haar politieke geestverwanten, de voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereeniging, en de voorganger der Vrijzinnig Hervormden.