is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 12, 15-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS EEN VROUWENPARTIJ AL OF NIET WENSCHELIJK?

t (naar aanleiding van het desbetreffende voorstel Apeldoorn)

*" De gedachte van een Vrouwenpartij hangt in de lucht; zij is niet toevallig ontstaan, maar als noodzakelijk uit het verleden gegroeid, hetgeen uit het volgende moge blijken:

Nadat de vrouw het kiesrecht als een haar toekomend deel had verworven, is zij met haar stembillet midden in de politieke arena terecht gekomen. Hier heeft zij den man in zijn politieken gedachtengang moeten volgen; hier heeft zij deelgenomen aan- en partij moeten kiezen in den door mannen opgeroepen en in manlijken stijl gevoerden politieken strijd.

Het valt daarom niet te ontkennen, dat na het enthousiasme, waarmee indertijd voor het vrouwenkiesrecht werd gestreden, de werkelijkheid van dit recht een teleurstelling is gebleken. De vrouw heeft in het algemeen met weinig belangstelling aan de politiek deelgenomen en daarin weinig eigen initiatief ontwikkeld. Haar kiesrecht heeft daarom meer een wijziging van stemmenaantal dan van stemmenverhouding gebracht. Ook is het aantal vrouwelijke afgevaardigden in onze regeeringslichamen steeds gering geweest en heeft zich niet, zooals redelijkerwijs verwacht mocht worden, in stijgende lijn ontwikkeld. Ten slotte waren deze weinige vrouwen nog aan haar partij verplicht om boven het vrouwenbelang het partijbelang te dienen.x)

Zoo is het vrouwenkiesrecht naar zijn feitelijke waarde min of meer een fiasco geweest en is de stem der vrouw aan de politiek ten offer gevallen. Hierdoor zijn — ondanks dit kiesrecht — het werkelijke wezen der vrouw, haar geheel-eigen capaciteiten en inzichten — voor onze maatschappij goeddeels verloren gegaan en heeft geen gezonde wisselwerking tusschen den geest van man en vrouw plaats gevonden. Aldus heeft het kunnen gebeuren dat de maatschappij zich — ongeremd door den waren geest der vrouw — in eenzijdig manlijke richting, langs enkel lijnen van veruiterlijking, materialisme, strijd, a-religie en levensvervreemding heeft ontwikkeld.

Daarom wordt door een toenemend aantal mannen en vrouwen de uitkomst niet meer van de politieke partijen, maar van een Vrouwenpartij verwacht. Persoonlijk lijkt me de benaming Vrouwenpartij niet gelukkig gekozen, omdat ze de gedachte aan „nog meer partijen" opwekt. We zouden daarom m.i. beter kunnen spreken van een Vrouwenfront, waarmee dan zou worden bedoeld een organisatie van vrouwen, die boven de politieke partijen staat en die front zou maken tegen verdere vermannelijking, strijd, veruiterlijking en levensvervreemding en vóór vol-menschelijkheid, vrede, verinnerlijking en levenscontact op elk gebied.

Daar een dergelijke Vrouwen-organisatie uit den levenden geest moet groeien is noch haar vorm, noch haar werkzaamheid vooralsnog in volstrekten zin te bepalen. In groote trekken zou echter de volgende richting moeten worden gevolgd:

Deze organisatie zou het vrouwenbelang moeten voorstaan, niet tegenover en in strijd met mannenbelang, maar als deel van het waarachtig menschheidsbelang; zij zou de belangen van huwelijk en huisgezin moeten behartigen in samengaan met die der maatschappij en het innerlijk contact moeten herstellen tusschen consumptie en productie, opvoeding en onderwijs, gezinsarbeid en maatsch. arbeid, huwelijk- en huwelijkswetten, enz. Zij zou moeten zijn samengesteld uit vrouwen van alle lagen onzer samenleving en zoowel huisvrouwen als maatsch. werkende vrouwen, gehuwde en ongehuwde, min en meer ontwikkelde, gevoels- en verstandsvrouwen moeten omvatten. Hierbij zou speciaal zorg moeten worden gedragen, dat niet alleen het

i) ? Red.

D E L C A VI OESTERS, KREEFTEN, CAVIAAR

VAN BAERLESTRAAT 44, Tel. 29700 (2 lijnen)

beethovenstraatt40rdam Tel. 22904 DINERS EN SOUPERS