is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 6, 15-11-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7de JAARGANG

15 NOVEMBER 1936

NUMMER 6

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer der Vereeniging 110444 Leden ontvangen het blad gratis Losse nummers 15 ct.

HOOFDBESTUUR: Pres: E. H. Piepers; Vice-Pres: Mr. B. Bakkbr-Nort, ie Secr: Mr. J' C. van Es; 2e Secr: Mr. D. J. Veegens; ie Penn: J. W. Huizenga-Huisman, 2ePenn: J. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Ch. L. Polak-Rosenberg, Mr. B. C. Goudsmit, Mr. E. F. J. A. Adriaanse, Dr. M. A. Tellegen,

Mr. N. S. C. Tendeloo, Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello.

COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, Mr. D. J. Veegens, E. Winkel, M. A. Cohen TervaertIsraels, Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman, Prof. Mr. H. v. Goudoever.

INHOUD: F. S. van Balen—Klaar, Staatswetenschap II, De Vrijheidsbond. - E. C. van Dorp, De z.g. devaluatie. - B. Bakker-Nort, Misbruik van het Gymnasium ? - Emmy J. B. en L. Ort, De Najaarsconferentie. - J. W. C., Politiek aan de Vrouw gebracht. - Volkenbond. - Binnenland : De Kerkvoogdes: Hélène Swarth 77 jaar; Fonds Dr. Christine Buisman; Geschriften Clara Wichmann. - Uit de Afd.: Amersfoort, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Amsterdam. -

Het Nieuwjaarskaartje. - De blocnote.

STAATSWETENSCHAP II „DE VRIJHEIDSBOND".

Hiernevens de eerste van de serie artikelen waarin wij ons voorstellen de politieke partijen zelf aan 't woord te laten. Het verheugt ons dat een onzer trouwe veteranen al dadelijk aan onzen roepstem gehoor gegeven heeft.

Gaarne voldoe ik aan het tot mij gerichte verzoek, iets te vertellen van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Een volledige beschrijving van de beginselverklaring en het daaruit voortvloeiende partijprogramma moeten de lezeressen echter niet verwachten: de mij toegestane plaatsruimte is daartoe véél te klein. Ik moet mij dus bepalen tot het geven van een begrensd overzicht, waarbij slechts het algemeen beginsel der Liberale Staatkunde kan worden naar voren gebracht. Wie meer bijzonderheden wenscht te weten kan het volledige partijprogramma en andere gegevens aanvragen bij het secretariaat der partij *).

Men kan gerust zeggen dat in de laatste driekwart eeuw de Liberale Staatkunde haar invloed heeft uitgeoefend op het bestuur van ons land, waarbij men voor de laatste helft der 19e eeuw zelfs op een overwegenden invloed mag wijzen. Telkens zijn wel de namen der partijgroepen veranderd, maar de hoofdgedachte

1) Zeestraat 57b, Den Haag.

bleef, en deze heeft ondanks perioden van overheersching door andere partijen in de volksvertegenwoordiging, haar invloed kunnen doen gelden. De tegenwoordige voorstanders van de Liberale Staatkunde hebben zich als partij vereenigd in den Vrijheidsbond.

Het liberalisme verlangt de eerbiediging van de vrijheid van den mensch, slechts beperkt door den eisch, dat op de persoonlijke vrijheid van anderen geen inbreuk mag worden gemaakt, of het algemeen belang zou worden benadeeld.

De Liberale Staatkunde kent geen klassenstrijd, noch een staatkundig dogma, waardoor eenmaal aangenomen stellingen zoodanig zouden zijn vastgeklonken, dat een ontplooiing volgens de eischen welke nieuwe wereldomstandigheden stellen, onmogelijk zou worden gemaakt. Zij keert zich zoowel tegen clericale overheersching als tegen de onevenredige bevoordeeling van groepsbelangen, maar wil de handhaving van een krachtig gezag, waardoor het welzijn van alle staatsburgers is gewaarborgd en kan worden behartigd.

Haar streven is een staatsinrichting waarbij tot uitoefening van het volle staatsburgerschap worden geroepen alle vrouwen en mannen die niet om redenen van staatsbelang behooren te worden uitgesloten. De Vrijheidsbond eischt dat de vrijheid van denken, spreken, schrijven en vergaderen onverzwakt zal worden gehandhaafd, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Zij verzet zich tegen eenzijdige bevoordeeling van bepaalde groepen, waardoor