is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 9, 01-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11e Jaargang SEPTEMBER 1S39 No. 3

Maandblad van de

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

INHOUD:

De Vrouw in mobilisatietijd in Indië — Mededeelingen van het Hoofdbestuur — Het Congres te Copenhagen — Uit de Afdeelingen — Uit het Moederland — Nieuwe beperking van den Vrnnwonnr>>fsiH? — T.e^inn vnn Mp»vTniiw F\ PnArndiredia. voor de afdeelina Bandoena aehouden.

DE VROUW IN MOBILISATIETIJD IN INDIE.

Reeds meerdere malen schreven wij over dit belangrijke onderwerp in ons Maandblad, niet vermoedende dat de ontwikkeling der internationale toestanden het helaas reeds zoo spoedig, ook voor Ned.-Indië urgent zouden maken.

Met belangstelling zal men dan ook zeker wel kennis genomen hebben van de berichten over de oprichting van een Centrale Commissie voor de Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd.

De installatie van deze Commissie, waarin vertegenwoordigsters van verschillende Vrouwenorganisaties hier te lande zitting hebben, had plaats ten paleize te Batavia in tegenwoordigheid van Mevr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en Zijne Excellentie Luitenant-Generaal Bakker, op Maandag 4 September j.1.

Na een openingswoord van Mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die zeer veel belangstelt in dezen arbeid, sprak Mevrouw Razoux Schultz de aanwezigen toe. Zij dankte Mevrouw Tjarda van Starkenborgh voor haar tegenwoordigheid en voor haar toestemming om in het paleis te mogen vergaderen. ,,De belangstelling van Mevrouw Tjarda van Starkenborgh", zoo zeide zij, „zal zeker voor ons vrouwen een stimulans zijn in het werk der vrouw in mobilisatietijd". Ook dankte zij Zijne Excellentie luitenant-generaal Bakker voor zijn tegenwoordigheid, welke de vrouwen de overtuiging zal geven, dat ook de Regeering de belangrijkheid inziet van

de medewerking der vrouw in mobilisatietijd.

De Regeering is er na besprekingen toe overgegaan de vrouw in te schakelen in den Staatsmobilisatieraad, door de benoeming van een vrouw in de geneeskundige Commissie van den Staatsmobilisatieraad, n.1. Mevrouw Razoux Schultz-Metzer. Waar de arbeid der vrouw in oorlogstijd zich echter verder zal uitstrekken dan hulp verleenen aan zieken en gewonden, werd door Mevrouw Razoux Schultz bij den Staatsmobilisatieraad geadviseerd de medewerking der vrouw ook op ander terrein te zoeken en de bestaande vrouwenorganisaties in te schakelen.

Alle vrouwenvereenigingen, waarmede contact gezocht werd, voelden de naodzaak om samen te werken in tijden van nood en zij zeggen dan ook spontaan hare medewerking toe.

Uit vertrouwenspersonen der medewerkende vereenigingen werd een Centrale Commissie gevormd, die door Zijne Excellentie Luitenant-Generaal Bakker, geïnstalleerd werd.

Zijne Excellentie zegde de volle medewerking van den Staatsmobilisatieraad toe en prees het initiatief in deze.

Het dagelij ksch Bestuur bestaat uit de dames : L. J. van Santwijk-Wüppermann, Presidente; L. Slotemaker de Bruine, Vice-Presidente; F. W. Hesselsvan Zalm, Secretaresse; M. Duynstee, 2de Secretaresse en één Inheemsche dame als lid.

Mevrouw Razoux Schultz zal als gemachtigde van den Staatsmobilisatieraad, de schakel vormen tusschen deze Centrale Commissie en den Staatsmobilisatieraad. De Centrale Commissie