is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, 1902, no 191, 06-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No 191 6 September 1902.

(Oplajre 14000 Exemplaren).

Abonnement. Pakketten voor leden 10 et. porto’s. Pakketten voor «iet-leden 40 et. franco. Persoonlijk adres voor leden et. franco. Persoonlijk adres voor oiet-leden I' 1.2.') franco.

*®PB! ®b|* HH N H M rag rag WW alMi i&H Kl»ill

tÊk Hn BTh le4E B mm fl B Bw Bh bSL B B gWiM* Jsmw ||||jjL |Sw

Advei'teiitif'rj- Voor afdeelingen en bondsleden betreffende hun landbouwbedrijf een cent per woord, (gewone lettergrootte) minimum 10 et.; voor lieeren notarissen 6 et. per gewonen regel, voor alle anderen 10 et. per gewonen regel.

liuroau van het Weekblad J. HE REIJDT, ITelmoiid, liiterc, Telefoon N". S 7.

vnr» tier»

VEUSCIIUNT ZATERDAGS.

Noordbr. Christ. Boerenbond.

SEPTEMBER. 8 MAAND. H. Adrianus 9 DINSD. H. Gorgonius. 10 WOENSD. E. Ninolaue.

MAAN. 12,14 V. 9,20 n. 1,09 11. I 1,59 V. 10,55 n.

MARKTEN. Cuijk, Ililvarenbeek. ’s Bosch, Scliijndel, Oas.

ZON opk. 5,33 ondorg. 0,17

t-.EFTEMISER. 11 DO ND. //. Gahriel. 12 VRIJD./i. Silvinus. 11. 13 ZATERD. H. Mauritius. 14 ZOND. H. Maiernus.

MAAN. 2,44 V. 11,48 n. 8,24 V. nacht n. !. 3,59 V. 12,46 n. 4,29 V. 1,47 n.

MARKTEN. Terheijden. Fijnaard. Helmond,

Almanak van 1903

Het bericht omtrent den almanak van verleden Aveek Avas niet de redactie, maar van den ondergeteeiiende J. DE REIJDT.

Büiteugewone Aléenieene Vergadering van N. C. H. te Boxtel op 1 Sept. 1902.

De Voorzitter D. v, Opiioven opent de vergadering, brengt de leden in iierinnering, dat beden de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin gevierd Avordt en .spreekt, den ■wensch uit, dat zij nog lang in gezondheid moge regeeren. Bravo! Daarna lee.st de Eervv. Adviseur een telegram, dat aan 11. M. verzonden is, van den volgenden iniioiul. Aan Bare Majedeü de Koningin. De Noordbralantf he Chrwlelijhe Boerenhond, tellende —« 1 I.OOü-, lulun, i*; hrr’/ii/i .ILi.rn

—'7 ■ .7' J Alajesleit op dit heugelijk feest eerbiedige hulde, en betuigt zijn trouw en onderdanigheid G. V. d. ELSFjN adviseur

Bidder van Oranje. Nassau

Daarop kwam het volgend antwoord :

Bare ATajesteit de Koningin draagt mij op ü en den hond hoogstdtrzelver dank over te Irrengen voor aangeboden gelukwenschen. Adjudant VAN HOOGSTBATEN.

Bij de aflezing der ledenlijst bleek dat 56 afdeeling afwezig en 70 afdeelingen vertegenwoordigd vvareii, vier afdeelingen hadden verschooning gevraagd, alsmede bet eerelid de Hoog Kdel fiesfrenge Heer v. Vlijmen, lid der 2e Kamer. I e Afgevaardigde van Maarheeze maakt eene aanmerking op de notulen en zegt, dat zijne afdeeling de vorige vergadering niet heeft verzuimd en dat zij ook op tijd de contributie heeft betaald. Van Gilze van Boozendaal vraagt voorlezing van hetgeen op de vorige vergadering over de exportslagerij gezegd is, waarop wordt geantwoord, dat dit geschieden zal als dat punt aan de orde is. Alvorens men overgaat tot de verkiezing van een nieuw bestuurslid in plaats van wijlen Aug. de Weert, wordt door den Eerw. Adviseur de verdiensten van dien achtenswaardigen man geroemd eii de hoop uitgesproken dat bij daarvoor hierboven de belooning zal ontvangen.

Terwijl de stembrieljes worden uitgedeeld verhaalt de Eerw. Adviseur, dat de directies van den Meijerijschen tram en van Bosch—Helmond beloofd hebben, dat zij op den Katkoliekendag e.xprestrainmen des morgens zullen laten loopen, als er genoegzame deelneming is; waarom bij verzoekt, dat de afdeelingen, welke langs die lijnen liggen, aan hem binnen 14 dagen opgeven hoeveel personen van die trammen zullen gebruik maken. Dan zal hij bun ook de kaarten bezorgen die er noodig zijn. Verder deeld zijn Eerw mede dat hij als rector gymnasium te Heeswijk zijn ontslag beeft aan-Sevraagd en verkregen, zoodat hij zich in ’t vervolg **•'l66o aan de belangen van den Boerenbond kan jijden; vervolgens dat de Boerenbond in de een persoon heeft gevonden die de vette kalveren voorde boeren naar Bierman zal opzeilden

een contract, dat bier wordt afgedrnkt. De Ondergeteekende C. Nouwens van beroep vleeselibonwer I Standdaardbuiten en de Firma Biermanen Co;veeliandete Rotterdam verklaren bij dezen, een overeenkomst aan ® gaan ; AU volgt.

Art I. Eerste ondergeteekende C, Noiiwens neemt de verplicliting op zich al de kalveren welke hem in het westelijk gedeelte van Noordbrahant, door de leden van den ('hristelijken Eoerenbond geleverd zullen worden, door de h'irma Bierman en Co. te lloUerdam te laten verknopen ; Hiervoor ontvangt hij eene vergoeding van fS.üO per stuk waarvan aan de Firma Eierinan en Co. door eerste ondergeteekende f 1.75 wordt afgedragen. Tevens neemt hij de verplichting op zich dc kalveren franco station of wal te Rotterdam leveren.

Art, 11. De tweede ondergeteekende Bierman en Co. verplicht zicli al de kalveren afkomstig van de leden van de Christelijke Boerenbond van westelijk Noordbrabant hem door tusschenkomat van den heer C. Nouwens toegezonden, te ontvangen en aan do hoogst mogelijke waarde te verkoopen, cn hen prijs daarvan middelijk of onmiddelijk, nit te betalen aan den eersten ondergeteekende. Verder verbind zich tweede ondergeteekende geen kalveren uit westelijk Noordhrabant te axceptecren, dan uitsluitend door tusachenkorast van eerste ondergeteekende.

De duur dezer overeenkomst zal loopen over oen jaar ingaande op 15 Sept. 1902.

Aldus opgeniaakt en ondcrteekent 30 Aug. 1902.

Nu wordt tot stemming overgegaan : 204 stemmen worden uitgebracht op den heer Koenraadt te Steenbergen, 10 stemmen op den heer Otten te Erp, zoodat de eerste gekozen is. die verklaart, ondanks zijn drukke zaak, naar zijn best vermogen de belangen van N. C. B. te willen bevorderen, en de verkiezing te aanvaarden.

Algemeen gejuich. Nu komt aan de orde de EXPORT—SLAGERLI.

De Secretaris leest voort, wat daarover in de vorige vergadering gezegd is, alsmede het voorstel van het Dag. Bestuur, opgenomen in ons voorlaatste nummer. Daarna leest en verklaart de beer Van Vorst het desbetreffend artikel uit hetzelfde blad.

Van den Tillaart van Vegbel zegt, dat zijne afdeeling er niet voor is, omdat zij niet weet hoe die zaak zal worden uitgevoerd Men zal de boeren moeten verplichten om kalveren en varkens te leveren, maar dit zal inoeilijker gaan dan in den Meierijsclien Boerenbond, want rnen zal veel geld noodig hebben voor de rente en aflossing van het gevraagde kapitaal f 25,000, en dus niet genoeg aan de boeren kunnen betalen. In den Meierijsclien Bond beeft men geen rente noch aflossing, men kan alles uitbetalen en toch ziet men veel boeren ontrouw worden. Dat zal erger zijn bij export, waarbij nog komt, dat er zooveel exportslagers zijn, die erg zullen concurreeren, omdat zij zoo’n groot kapitaal niet behoeven af te lossen. Hij vindt het goed, dat de afdeelingen rondom Eindhoven, die er het meest belang bij hebben, zelf zoo iels aanvangen.

De Voorzitter zegt, dat men ook in de omstreken van Mil weinig belang stelt in een export te Eindhoven.

V. d. lülaari zegt, laat hen borgspreken die er belang bij hebben, evenals in de brandassurantie. Van Gilze vraagt 10. waarom het bestuur zulk een last wil leggen op geheel den Boerenbond 2o of er geen bepaalde, plannen en geen grooting bestaan.

30, of er een bepaalde plaats is aangewezen. Kapelaan van der Meijdén zegt, dat reeds publiek is gemeld, dat het bestuur der slagerij is benoemd ea vraagt wat daarvan waar is.

De Voorzitter zegt, dat hij van geen plannen weet, omdat hij de vorige vergadering niet heelt bijgewoond. Van Gilze. Daar zijn er die de contribulie niet betalen; wat zouden zij dan inslaan voor J 25,000 ? Bij ons bestaan zulke slagerijen uit kleine buisjes, 'die met de minste kosten veel doen, waartoe dienen di e f 25,000 ? Er is ook concurrentie genoeg, zoodat de boeren goed woiden betaald en geen eigen export noodig heliben. Ik stem volkomen in met

V. d. Tillaart. Van Vorst concludeert uit hetgeen gezegd is, dat

een eigen export-slagerij noodzakelijk is v. d. Tillaart immers heeft gezegd, dat vele boeren van den Meierijsclien Boerenbond afvallen. Deze hebben export. Wij moeten ook niet zeggen, dat zij zich ervoor spannen, die er belang bij hebben. Neen, in don cbristolijkeii Boerenbond beeft altijd het spreekwoord gegolden: allen voor ècn en één voor allen. Bravo!

Van Gilze zegt: de exportstrijdt tegen den Mei. B‘ on zal dezen den dood toebrengen. Berkvens ontkent dit on zegt dat de export alleen dient voor kalveren, die niet door den Mei. B. verkocht worden. Vele boeren zitten met slechte kalveren, zij kunnen ze zelf niet opeten. Wij willen ze voor ben verknopen en exportecren, 5000 kalveren geven reeds een winst van want het opkoopen kost den kooplieden f 1 per stuk, ons niets. Koenrnadt De kosten van verzending komen erbij.

Van Oilze protesteert dat alle afdeelingen worden verbonden voor 25,000. Onze afdeeling gaat er nooit toe over en zou er toe besluiten zich af te scheiden, als men baar zulken last op de schouders legt Van Vugt van Oijen verzoekt, dat het bestuur zijn voorstel uitlcgge. De Voorzitter. Ik lieb er geen belang bij. Bij ons is men ertegcm.' Coovels van Helmond zegt, dat de meerderheid van ertegen is zoo groote sommen uit te geven. Men wil in het klein beginnen en de zaak zachtjes uitbreiden als zij gelukken wil, f5OOO is vuorloopig genoeg

V. d. Meijden kan zich daarmede verecnigen. Van Vorst Wij hebben om de schaduwzijde gezien, laat ook eens de voordeelen bescbouwon. Van den Tillaart. Ik wil eerst zien uitgemaakt of de heele Boerenbond voor f 25,000 aansprakelijk wordt gestold. Vinc. van den Heuvel. De Regeering zal rijkskeur op vleescli verleenen, docli alleen aan oen goed ingerichte slagerij. Is die aan anderen verleend, dan wordt ze aan den Boerenbond geweigerd, (protest) Als lid van de 2e Kamer zeg ik : laat U dat voorrecht niet uit de handen nemen, volgens de gemaakte plannen zullen de winsten groot zijn. Laat dus het bestuur dóórwerken. Kapelaan van der Heijden. Die macht kunnen wij niet aan het Bestuur verleenen. V, d. Tillaart. Vleesclikeur zal aan niemand geweigerd worden. Er blijft altijd concurrentie. Van Gilze. Ik zou eerst vleeschkeur willen hebben, eer men begint. Eene onderneming, die groote schulden maakt, mislukt allicht. Laten we in het klein beginnen en de deelnemers alleen aansprakelijk stellen. V. van den Heuvel, f 25,000 dienen voor het aankoopen van den grondt Men zal klein beginnen maar moet een groot terrein hebben, om de zaak te kunnen uitbreiden.

Va,i. den Tillaart. Nog eens, op wien schouders komen dan die f 25,000? V. V. d. Heuvel. De Centrale Bank zal geld geven op de volgende voorwaarden 10. dat terrein en gebouw, op haar naarn kon\t te staan 20. dat een rente wordt b.d.ii'ild, als- de locale banken doen namelijk .... 3(j. 2'„ van het kapitaal wordt afgelost. 40. als de som is afgelost, komt terrein en gebouw op naam van den Boerenbond. 50. bij liquidatie door de waarde van terrein en gebouw, tweedons door de kas van don Boerenbond en ten derde door particulieren, die borg spreken.

Koenraadl van Steenbergen. Laten wij toch beginnen met de allereerste kwestie : is eeno exportslagerij noodzakelijk ? Wie bewijst dat ? Van Vont bewijst de noodzakelijkheid uit gemeld artikel in het Weekblad. Koenraadl wil bewezen zien, dat de boeren bij Eindhoven eronder lijden on een slagerij uoodig hebben, iietgeen nog niet bewezen is,