Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Narcissen-invoer in Amerika.

Naar wij vernemen, heeft de Senaat der Vereenigde Staten van Noord-Amerika zonder debat een resolutie van senator Schwellenbach aangenomen, waarin den Minister van Landbouw wordt verzocht opnieuw de warmwaterbehandelng voor narcissen in te stellen. De Minister van Landbouw zal dus moeten beslissen, of hij hiertoe bereid is; hij zou hiervoor op een vroegere beslissing moeten terugkomen.

Motorbenzine en motorbenzol voor tractoren of stationnaire motoren.

Bovenstaande behoeften kan men dekken door een aanvrage om een machtiging tot het verkrijgen eener vergunning in te dienen bij den directeur van Afd. Ilrf kunstmeststoffen van het Rijksbureau voedselvoorziening in oorlogstijd, Alexanderstraat 19, den Haag.

PERSONALIA.

S. G. A. Doorenbos.

Wij ontvingen het bericht van de benoeming van den heer S. G. A. Doorenbos tot officier in de Orde: du Mérite agricole van Portugal.

De heer Doorenbos, die behalve lid van de Commissie van Nomenclatuur voor de Dahlia, voorzitter is van de Nederlandsche Dendrologische Yereeniging, heeft in deze laatste kwaliteit belangrijke diensten verricht in het belang van de tot stand koming van een organisatie die de boschbouw en boomteelt in Portugal behartigt. Het laatst der vorige maand zou de heer Doorenbos in Lissabon een reeks voordrachten houden op het gebied van toegepaste boomteelt in verband met het gebruik in de Stadsplantsoenen. Deze lezingen zijn helaas wegens de huidige omstandigheden niet doorgegaan.

WjetfaiieutvJ

Warmwaterinstallatie Noord-Holland.

Naar wij vernemen, zal de te Castricum gevestigde warrnwaterinstallatie, waarvan het eigendom is overgegaan aan

de firma Van 't Hof & Blokker te Limmen, op dezelfde wijze en met hetzelfde personeel geëxploiteerd worden als vorige jaren. De kweekers in Noord-Holland houden dus gelegenheid, op dezelfde wijze als voorheen hun narcissen te behandelen.

Handelsregister. — Wijzigingen.

Rijnland (Leiden):

J. W. Franck & Co., N oordwijkerhout, Heerenweg 42, kweekerij en handel van dahlia's en aanverwante artikelen. De Comm. Venn. is per 1 Juli 1939 ontbonden. Het bedrijf wordt thans voortgezet door J. W. Franck als eenig eigenaar, onder den naam: J. W. Franck.

Handelsregister. — Opgeheven Zaak.

Haarlem en Omstreken: Fa. Wed. A. A. Maarse & Zn., Aalsmeer, Uiterweg 12, kweekerij.

Gestrande Nederlanders in Stockholm.

„De Telegraaf" van 3 Juli bevatte het volgende bericht:

Ten gevolge van den oorlog bevinden zich een vijftigtal Nederlanders te Stockholm, welke allen op toestemming wachten om per eerste gelegenheid naar Nederland te kunnen terugkeeren. Zoo zijn er een aantal bloembollenhandelaren, agenten uit Finland en Noorwegen, benevens de geheele bemanning van het s.s. „Bernisse", dat in de haven van Narvik verloren ging. Ten einde het gedwongen verblijf van al deze landgenooten wat te veraangenamen, heeft een comité onder voorzitterschap van consul A. M. de Jong een groot lokaal gehuurd van het Bureau voor Theepropaganda, waar een echte Hollandsche gezelligheid heerscht en radio, ping-pong en een collectie Nederlandsche boeken voor verstrooiing zorgen. Bovendien ontvingen een aantal Nederlanders Zweedsche lessen om hen wat op weg te helpen, terwijl eenige bioscooptheaters vrijbiljetten ter beschikking stelden. De maandelijksche Nederlandsche lunch, welke gewoonlijk gedurende de zomermaanden wordt ingesteld, is thans uiteraard drukker bezocht dan ooit te voren.

Uitbetaling Hillegomsche Veiling.

Wij vernemen, dat de Coöp. Veilingsvereeniging „Hillegom" binnen enkele dagen een tweede uitkeering, van 8 %, zal doen over de geveilde en via het In- en Verkoopbureau per Mei verkochte bloembollen. De eerste uitbetaling bedroeg 80 %.

KRAFTBOARD CONTAINERS Bollenkistdoozen 1/4 - 1/2 - 3/4 I mud inhoud levert uit voorraad: U T R ECHT Keulschekade 216 Telefoon 14282 Ondergeteekenden maken bij deze bekend, dat zij in verband met de nieuwe bepalingen en het beperkt aantal liters benzine, vanaf 15 Juli a.s. genoodzaakt zijn de prijzen vanaf tuin naar schuur vast te stellen op 5 cent per Colli, met een minimum vrachtprijs van f 1.50 VER. HILLEGOMSCHE BLOEMBOLLEN EXPEDITEURS

STELLINGRUIMTE AANGEBODEN door VAN ZONNEVELD & Co. SASSENHEIM - TELEFOON 7515 Door kapitaalkrachtige firma wordt OVERNAME gevraagd van solide ORDERS in SCANDINAVIË Serieuse aanbiedingen onder opgave van condities, discretie verzekerd, onder No. 48, a. h. bur. v. d. blad WeetU dat wQ al Uw DRUKWERK In den SNELST MOGELIJKEN TIJD lererent 1.1. DRUKKERIJ voorhun OE ERVEN LOOSJES Ged. Oude Graeht 88 - HAARLEM

Sluiten