is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

« BEROEPEN.

dingTn van toTwk" Plaatstagen nemers S»s werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.'

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der be- I roepsgroep. i

BEBOEPSGROEPEN

, EN

BEROEPEN.

— — r

Aanbie- Aanvragen pia„)qin£ren £

dingen van door werk- g f

werk- gevers om wervnemers r

nemers werknemers werknemeis £

van ! 18 jaar j en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

' 1 ' 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . 6 8 2 11 1

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Gouda. J ? - 1 2 =T

(Office communal de placement a Gouda.) Leder, wasdoek en caoutchouc . . . 11 5 3 2 1 l

11 Bewerking van metalen 53 18 30 20 26 *) 16 »)

Mannen. (Hommes.) \ 0_ loonwerkers 24 4 20 13 18 J

\ £Ste^iging :::::: 2i - = z l i U S 3 i ? U n

f) Leder, wasdoek en caoutchouc ... - 1 - 2 - - | w. o. Bankwerkers ..... U 3 _>

1, Bewerking van metalen _ _ 4 - - 1 13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . J 8 - _ _

12 Yerv. van stoom- en andere werkt., enz. ] — — — 1 1 14 - 1 _

14. P nier 2 — — — — — 15 Textiele nijverheid — — — i „ „

17 Bereiding' van voedings-' en genotm. ! S 1 - 1 - - 17 Bereiding va^voedings- en genotm. . 20 21 \ \

18 Landbouwbedrijven 3 — — — — — <OT w\,°' , , ia k 3 5 2 r\ 3

30 w.;.«b.»d.i 2 8 11 1 1 18 $*£***- 39 « n i <4 -

21 Verkeerswezen 2 — 1 — — — -u vvaiennauue . • .R 1 ^ —

" rr •• i 9 i 9 w. o. rakhuisknechts lo — -l m

- oSge b«„.P;«: ::::::: j_J_ » —S.: :::::::: « 'ï *, ï - ' - '

Totaal November 1910. 42 6 10 5 10 6 Koetsiers . 46

» Oetober 1910. . 56 12 16 4 17 2 Loopknechts, -jongens .... 93 80 34 od ^

Portiers 10 — —

Vrouwen. (Femmes.) 24 Vrije beroepen . 34 9 10 13 71') 9

7 Kleeding en reiniging 2 - 1 - 1 ~ Huise°lii Wiensten ! 43 5 11 *8 7IJ) 6")

27 Huiselijke diensten 4 ~ ~ .. _ZL_ " wffcLfe .' 34 5 7 8 3 _6

Totaal November 1910. 6 - 1 - 3-31 In dienst van eene gemeente. . . . - — 1 J") _

» Oetober 1910. . 3 - 3 — 1 —' — Overige beroepen 3/3 l 1UJL ïuo ; ^

w. o. Grondwerkers — 00 00

Totaal mannen en vrouwen: _ _ Sjouwers 195 47^ '

OetoberC1910^^ ' 59 12 19 4 "18 2 Totaal November 1910. . 1 258 224 321 160 283 98

| Oetober 1J10 . . . 59 ii 19 4 ia s Oetober 1910 . . 1 192 283 327 173 278 109

Arbeidsbeurs van den Christelijken Volksbond te 's-Gravenhage. * November 1909. 1 21/223 2o3 13a 20„ 104

(Office de placement du „Christelijke Volksbond" a La Haye.) Vrouwen. (Femmes.)

Mannen. (Hommes.) ij Kleeding en reiniging 37 2 19 o 12 2

3 Boek- en steendrukkerij, enz 3 j — — — — I — Naaisters 23 2 13 2 10 J2

4' Bouwbedrijven 136 j - 2 - 2 - Waschmouwen \ 1 - _ -

w. o. Behangers en stoffeerders ... 13 — — — — | — 1«> textiele verheid. . .

Metselaars 18 - - - - 1 - 17 l Bereiding van voedings- en genotm. . I - - M ~ \ 1 1

\ Schüderx \ 53 \ — \ 2 — 2 \\'20 \ \ M « \ M ^ \ \ \

\ Stukadoor. «» witter» . . . .\l» \ — \ — \ — \ — \ — \ \ o- Vmk.ljujToatoen \ »\ 9_\ 3\ V

" / #«»,»■/**** /^ /- /- /- /- / ~ IjSt Verkeerswezen / «/ - ( T f J / ƒ / -

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. .13 - - - - j A 1 1 2 1 > 1

7 / Kleeding en reiniging ....... I 9 — — — f VnJ e beroepen ... ... —

9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 14 - - - - , - w6 Je^ging d ™«° 8 8 ; ■ ; ; ; 6Q 332 g2 J89 | 17

w. o .Schoenmakers 13 - - - - ' ^VDaa^deT 26 57 55 77 17 ! 16

11 Bewerking van metalen 9 - — - — — w. o. Uagmeiaen 91 _ 6 - 2 -

0 , , vii+n^n.foKrinno-P ~\ — — Huishoudsters *1 0 ^

13 Scheepsbouw en rijtmgfabncage. . . 1 _ _ _ _ _ Noodhulpdienstboden 24-21-15 -

Jê ' „„ p.pnntm 13 — •—> ! Schoonmaaksters 301 168 144

17 Bereiding van voedings- en genotm. .16 _ i _ Werkmeiden ... 23 — 66 — 8 —

18 Landbouwbedrijven 34 n ■ i 3 7 1 6l61 l17)

w. o. Aard- en tuinwerken . ... 34 - - - j - ~ Overige beroepen 3 - /

21 Verkeerswezen 33 3 3

w. o. Loopknechts 21 - 3 - 3 - Totaal November 1910. . 509 72 375 94 221 22

21 Vrije beroepen f Z i _ » Oetober 1910 . . 505 74 397 71 212 27

27 ; Huiselijke diensten 2 _ _ _ , November 1909. . 547 63 356 68 208 26

— Overige beroepen 100

w. o. 6jouwe>s —" — Totaal mannen en vrouwen:

T°^al OctobeïwiO10' ' 436 - 19 - 19 - I OotobS^QlO10 ! '. ' 1 697 357 724 244 490 136

» November 19091 ! 766 — 32 — 32 — ( November 1909 ... ,1 764; 286 609 203 410

Vrouwen. (Femmes.)

27 I Huiselijke diensten 47 — 40 I — 40 —

I „.o. «_ 1 «1. bankwerker .» 3 .1. «tt.r, ge-

«s,™ : 8 r S| z 8 = *«*►

» November 1909. 40 — 24 — 24 — leerling, 1 als loopjongen en 1 als electriciensleerling.

4) Hiervan had zich 1 aangeboden als loodwerker.

Totaal mannen en vrouwen: | 5) » hadden zich 3 aangeboden als smidsleerling.

November 1910 .... 472 — 50 | — 50 - •) * 1 geplaatst te Delft

Optnher 1910 76 — 51 I — 51 I — 7) » had zich 1 aangeboden als opperman.

November 1909 .... 806 56 — 56 — 8) » hadden zich aangeboden: .1 als boekhouder, 1 als klerk en 1

als sjouwer. ü-ii

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Gravenhage. 9) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als behanger, 2 als huisknecht, 1 als

(Office communal de placement a La Haye) kruideniersbediende, 1 als monteur, 1 als opperman, 1 als pakhuisknecht, 1 als

schilder, 3 als sjouwer, 1 als timmerman en 1 als zilverpoetser.

Mannen. (Hommes.) io) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 ais bakkersleerling, 1 als fabrieks-

.ju» 0„„ n a k 4, a, i\i _ jongen, 2 als leerling-huisknecht en 3 als schildersleerling.

3 Boek- en steendrukkerij, e .... ) , Hiervan had zich 1 aangeboden als grondwerker.

4 Bouwbedrijven 441 30 86 17 83 *) lb ) ; ^ , , 1 » » loopknecht.

w. o. Behangers 2o ó 4 4 4 l ' » » 1 » » kellnersleerling.

Metselaars / ") Had zich aangeboden als kellner.

Opperlieden ,4 ij lu js) Hiervan haddetezich aangeboden: 2 als huisknecht, 2 als loopknecht, 8 als

Schilden ■ ' opperman, 1 als plantsoenwerker, 1 als schilder, 1 als voeger en 1 als waker.

Straatmakers . . ■ 11 „ 16) Hiervan hadden zich aangeboden: 2 als werkmeid en 1 als leerling-

Tmmerlieden 101 _8 33 7^ 35 7_ winkeljuffrouw.

r°e9eiS 17) jjad zich aangeboden als leerling-winkeljuffrouw.

i) Hiervan ^ugetoden als sjouwer; geplaatst: 1 te Gouda, 1 te Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werknemers op het einde der

Rijswijk, 2 te Vlissingen en 1 te Voorburg. maand November 1910 bedroeg 3 573, dat der met afgedane aanvragen door

3) Hiervan had zich 1 aangeboden als houtbewerker; 1 geplaatst te Rijswijk, werkgevers 409.