is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 ^ ^ | ^ | B j 6 | T 8 9 | 10

Arnhem.')

Schildersvereen. „de Vrijheid" . 43—11 11 _ "149 149 f 50 66 f 37 99 =

Scluldersvereeniging „Arnhem" . ! 114 - 17 17 - 132 132 » 52^80 » 39,60 Kalk- en oteenbewerkersgude,

voorh De Vier Gekroonden". 98 — 13 13 - 87 87 » 43,50 » 32,625 Algem. Ned. 1 immerliedenboiid

(afd. Arnhem) 80 — 6 6 — 22 22 » 11 - » 8 25

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond

(afd. Arnhem) 36 — 1 1 _ 6 6 » 4 20 » 3 —

Alg. Ned. Bond v. Meubelmakers,

behangers, enz. (afd. Arnhem). 108 — 3 3 — 18 18 » 12 60 » 9

[' Timmerliedengilde „St. Jozef' 54 — 2 2 — 8 8 » 4 _ » 3 _

Schildersgilde „St. Lucas". . . 20| — 3 3 — 42 42 » 2l'— > 15^75

Alle vereenigingen te zamen . 553 — 56 [ 56 — 464 464 f 199,76 f 149,22

Delft. 2)

a. Vakvereen igivgen.

Centr. Bond van Bouwvakarbei- lil' I

ders, (afd. Delft) 40 , 1 20 '

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond

(afd- Delft> 641 l| 1 1 i_J i ») ! 3) f 0)7Q jf 0)5Q

Totaal ... 104 ! 2 1 1 j 21 1 *) | 1 ») jf 0,70 jf 0,50

b. Niet-vakvereenigingen.

Werkloozenfonds, onderafd. van de afd. Delft van den Ned.

tt-.-f- Volksbond 191 12 11 11 146 141 3) 141 f 7050 f 70 50

Werkloozenfonds van de afd. Delft ' van het Ned. Werkliedenver-

bond „Patrimonium" .... 161 1 1 15 153) 153), 5 25 » ï 9*

londs tegen de geldelijke nadeelen ' '

van werkloosheid v/d afd. Delft

v/d Chr. Nat. Werkmansbond 39 3 3 3 46 30 3) 30 3) , 12 — » 12 —

Totaal , . . 2461 16 15 | 15 207 186 3) 186 3) f 87,75 f 87,75

Algemeen totaal . . . 350 \ 18 16 1 16 228 187 3) i 187 3) f 88,45 f 88,25

Deventer. 4)

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd. I I I [ I 1

Deventer> 67 I 9| 9 | 9 | 125 f 125 j 125 f 62,50 |f 62,50

SmidllikiT"3 St^v» ^ W 41? Nr!Jtre^t dB°r:Jd,e^afd; ^rnhem vau den Ned- Lito-photografischen Bond, het en^tffsbëwerkersbo'nd g' ^ ^ ^ de irnhem Van den Ned. Sigarenmakers-

De afd. Arnhem van den Centr. Bond van Bouwvakarbeiders, de vereeniging van Bouwvakarbeiders Nieuw Leven en de afd. Arnhem van den Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius" verstrekken in de maand November geen uitkeering. 1 U1 lu ae

2) Gedurende de maand November werd geen uitkeering verstrekt door: de afd. Delft van den Ned

& "Sr,.," ïïr/ïïK M" - * —w» ™- -«i-'k™ 0,;

3) Zondagen inbegrepen.

-) Geen uitkeering werd verstrekt door: de afd. Deventer van den Alg. Ned. Typografenbond de afd Deventer van den A g. Ned. Metaalbewerkersbond, het R.-K. Houtbewerkersgilde „St. Joseph", het H-K Kalk-

Padua"6™6!6 fHSgH ^ Lab;IÜUf', h£. R-K' Pakhllis- O" Magazijnbediendengilde „St. Antonius van eu de afci- -Deventer van den Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond.